ข่าวทั่วไป

ผลการประกวดเพลงร้องเรือเด็ก เนื่องในงานประเพณีเทศกาลงานเดือนสิบ

ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดให้มีการประกวดเพลงร้องเรือเด็กขึ้น เนื่องในงานประเพณีเทศกาลงานเดือนสิบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ เพื่อสืบสานเอกลักษณ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป นั้น

บัดนี้การดำเนินการจัดการประกวดเพลงร้องเรือเด็กดังกล่าวได้เสร็จสิ้นด้วยความเรียบร้อยทุกประการ โดยมีผู้เข้าร่วมประกวดในระดับเยาวชนทั่วไป อายุไม่เกิน ๑๘ ปี ๑๒ คน และระดับประชาชนทั่วไป อายุ ๑๘ ปีขึ้นไป ๓๕ คน ปรากฏผลการประกวดดังนี้

๑. การประกวดเพลงร้องเรือเด็ก ระดับเยาวชนทั่วไป อายุไม่เกิน ๑๘ ปี

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงณัฐนิตย์ ดิษฐรักษ์ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ นางสาวจนิสตา วงษ์นุช โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ เด็กชายบุญชู พุ่มบ้านเซ่า โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวธนันท์ ลาภอนันต์ตระกูล โรงเรียนปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. การประกวดเพลงร้องเรือเด็ก ระดับประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางพริ้ม มีฤทธิ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ นางก้าน สุวรรณเกตุ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ นางอำไพ พลสวัสดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสอิ้ง ฮั้นตระกูล อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราชประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP