ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์บรรณสารฯ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันพุธบ่าย Google for Life "Google เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคใหม่"

ศูนย์บรรณสารฯ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันพุธบ่าย พบกับวิทยากร ศรัณย์ ยุวรรณะ ผู้แต่งหนังสือ "ปฏิวัติการบริหารงานในองค์กรด้วย Google Apps" ในหัวข้อ Google for Life "Google เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคใหม่" ในวันที่ 24 ตุลาคม 2555 เวลา 12.30-15.30 น. ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://clm.wu.ac.th

TOP