ศูนย์บรรณสารฯ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันพุธบ่าย Google for Life "Google เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคใหม่"