ข่าวสมัครงาน

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โครงการพัฒนาระบบบริการกลาง

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโครงการพัฒนาระบบบริการกลาง สำนักงานอธิการบดี ปฎิบัติงานระบบงานภูมิทัศน์และกำจัดขยะ จำนวน 47 อัตรา ระบบงานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย จำนวน 93 อัตรา ระบบงานทำความสะอาดและบริการทั่วไป จำนวน 93 อัตรา และระบบงานบริการห้องทดลอง จำนวน 48 อัตรา ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2555 - 30 กันยายน 2556 ได้รับอัตราค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ก. ตำแหน่ง/อัตรา

1. งานภูมิทัศน์และกำจัดขยะ จำนวน 47 อัตรา
1.1 เจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์ จำนวน 3 อัตรา
1.2 พนักงานภูมิทัศน์ จำนวน 44 อัตรา

2. งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย จำนวน 93 อัตรา
2.1 เจ้าหน้าที่ประสานงาน จำนวน 1 อัตรา
2.2 พนักงานวิทยุสื่อสาร จำนวน 3 อัตรา
2.3 พนักงานสายตรวจ จำนวน 12 อัตรา
2.4 พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 77 อัตรา

3. งานทำความสะอาดและบริการทั่วไป จำนวน 93 อัตรา
3.1 เจ้าหน้าที่บริหารจัดการระบบทำความสะอาดและบริการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
3.2. พนักงานทำความสะอาด จำนวน 75 อัตรา
3.3 พนักงานบริการทั่วไป
3.3.1 เป็นพนักงานส่งเอกสารส่วนสารบรรณและอำนวยการ จำนวน 1 อัตรา
3.3.2 เป็นพนักงานช่วยงานบริการกลางศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จำนวน 4 อัตรา
3.3.3 เป็นนายช่างซ่อมบำรุงกลางเขตหอพัก จำนวน 4 อัตรา
3.3.4 เป็นพนักงานซ่อมบำรุงกลางส่วนอาคารสถานที่ จำนวน 8 อัตรา

4. ระบบงานบริการห้องทดลอง จำนวน 48 อัตรา
พนักงานห้องทดลอง จำนวน 48 อัตรา

ข. การสมัคร

ผู้ประสงค์สมัครจะต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่ ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี อาคารบริหาร ชั้น 1 ในวันที่ 20, 21 และ 23 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00 - ๑6.๐๐ น.

ผู้ที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันเดิม หากมีความประสงค์สมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตามประกาศรับสมัครฉบับนี้ ไม่ต้องกรอกใบสมัครใหม่แต่ขอให้มาติดต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครในวันที่ 20, 21และ 23 ตุลาคม 2555 เพื่อแจ้งความประสงค์สมัคร ส่งเอกสารและขอรับการตรวจหลักฐานการสมัครเพิ่มเติม

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการให้โอกาสผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาตามจำนวนที่มหาวิทยาลัยกำหนด แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ค. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. หลักฐานการศึกษา
5. เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)

ง. การคัดเลือก มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ วุฒิการศึกษาและหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครกำหนดหรือไม่

ขั้นตอนที่ ๒ มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ ๑ มาทำการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และหรืออาจทดสอบอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

จ. กำหนดการสอบและการประกาศผลการคัดเลือก

วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2555 ประกาศรับสมัคร
วันที่ 20,21,23 ตุลาคม 2555 รับสมัคร
วันที่ 25 ตุลาคม 2555 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2555 1. สอบปฏิบัติทักษะ/เทคนิค
2. สอบสัมภาษณ์
วันที่ 30 ตุลาคม 2555 ประกาศผลการคัดเลือก
วันที่ 31 ตุลาคม 2555 รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย

ฉ. เงื่อนไขอื่น ๆ
๑. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
2. ผู้ผ่านการสรรหาคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานจะต้องทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา 6 เดือน ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3. กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งระบบงานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยจะต้องมีผู้ทำสัญญาค้ำประกันการจ้างงานตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
4. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2535
5. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี "สำรอง" ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก "ตัวจริง" แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
6. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังตามความเหมาะสมได้
7. การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานของมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  รายละเอียดดังนี้

1. ระบบงานภูมิทัศน์และกำจัดขยะ

1.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์
- เพศชายหรือหญิงที่มีสัญชาติไทย หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปี
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตรหรือมีประสบการณ์ด้านงานบำรุงรักษาภูมิทัศน์ไม่น้อยกว่า 3 ปี พร้อมแสดงหนังสือรับรองประสบการณ์
- มีความรู้ความสามารถในการประสานงานและมีประสบการณ์ในการควบคุมงานบำรุงรักษาภูมิทัศน์
- สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มนุษยสัมพันธ์ดีและมีความรับผิดชอบสูง

1.2 ตำแหน่งพนักงานภูมิทัศน์
- เพศชายหรือหญิงที่มีสัญชาติไทย หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปี
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาปีที่ 4 (ป.4) หรือมีความรู้และความชำนาญในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการบำรุงรักษาภูมิทัศน์เป็นอย่างดีไม่น้อยกว่า 1 ปี พร้อมแสดงหนังสือรับรองประสบการณ์
- สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มนุษยสัมพันธ์ดีและมีความรับผิดชอบสูง

2. ระบบงานพิทักษ์ทรัพย์สินและความปลอดภัย

2.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสาน
- เพศชาย มีสัญชาติไทย
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปี
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- มีประสบการณ์ในการรับราชการทหารหรือตำรวจ หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในการควบคุมหรือรักษาความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 5 ปี
- สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ
- ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่กฎหมายกำหนด
- มีทัศนคติที่ดีต่อการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2.2 ตำแหน่งพนักงานวิทยุสื่อสาร
- เพศชายหรือหญิง มีสัญชาติไทย
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปี
- วุฒิการศึกษา ป.4 ป.6 และ ม.3 ตามที่กำหนดในแต่ละจุดปฏิบัติงาน วุฒิการศึกษารวมทั้งประสบการณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ
- ต้องไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหายหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
- ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่กฎหมายกำหนด
- มีทัศนคติที่ดีต่อการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2.3 ตำแหน่งพนักงานสายตรวจ
- เพศชาย มีสัญชาติไทย
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหรือมีประสบการณ์ในการเป็นทหารหรือตำรวจ หรือเคยเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในการเป็นสายตรวจหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 2 ปี
- มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ
- ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่กฎหมายกำหนด
- มีทัศนคติที่ดีต่อการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2.4 ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
- เพศชายหรือหญิง มีสัญชาติไทย
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปี
- วุฒิการศึกษา ป.4 ป.6 และ ม.3 ตามที่กำหนดในแต่ละจุดปฏิบัติงาน วุฒิการศึกษารวมทั้ง
ประสบการณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ
- ต้องไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหายหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
- ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่กฎหมายกำหนด
- มีทัศนคติที่ดีต่อการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

3. ระบบงานทำความสะอาดและบริการทั่วไป

3.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารจัดการระบบการทำความสะอาดและบริการทั่วไป
- เพศชายหรือหญิงที่มีสัญชาติไทย หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปี
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
- มีประสบการณ์ด้านงานความสะอาดไม่น้อยกว่า 3 ปี พร้อมแสดงหนังสือรับรองประสบการณ์
- มีความสามารถในการประสานงาน
- มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มนุษยสัมพันธ์ดีและมีความรับผิดชอบสูง

3.2 ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
- เพศชายหรือหญิงที่มีสัญชาติไทย หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปี
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาปีที่ 4 (ป.4) หรือมีประสบการณ์ในการทำความสะอาดไม่น้อยกว่า 3 เดือน พร้อมแสดงหนังสือรับรองประสบการณ์
- มีความรู้และความชำนาญในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำความสะอาดเป็นอย่างดี
- มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มนุษยสัมพันธ์ดีและมีความรับผิดชอบสูง

3.3 ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป

3.3.1 เป็นพนักงานส่งเอกสารส่วนสารบรรณและอำนวยการ
- เพศชายหรือหญิงที่มีสัญชาติไทย หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับ
การยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปี
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)
- สามารถขับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างได้ พร้อมใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
- มีความรู้และความชำนาญในเส้นทางและที่อยู่ของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี
- มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มนุษยสัมพันธ์ดีและมีความรับผิดชอบสูง

3.3.2 เป็นพนักงานช่วยงานบริการกลางของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
(ได้แก่ส่งเอกสาร ขึ้นชั้นหนังสือ และช่วยงานธุรการ)
(1) งานส่งเอกสาร (1 อัตรา)
- เพศชายที่มีสัญชาติไทย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปี
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัยธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)
- รู้เส้นทางการสัญจรภายในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี
- สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างได้พร้อมใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
- มีใจรักงานบริการ
- ใจเย็นอัธยาศัยดี และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

(2) งานขึ้นชั้นหนังสือ (2 อัตรา)

อัตราที่ 1
- เพศชาย และต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปี
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)
- สามารถปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้
- สามารถจดจำเลขลำดับของหนังสือบนชั้นได้พอสมควร
- เป็นคนละเอียด เรียบร้อย ช่างสังเกต
- ต้องมีความซื่อสัตย์ ซื่อตรง ขยัน อดทน และตรงต่อเวลา
- ร่างการแข็งแรง ไม่เป็นโรค เช่น โรคภูมิแพ้ โรคปวดหลัง ปวดข้อ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการยกของหนัก

อัตราที่ 2
- เพศชาย และต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปี
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า
- มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- สามารถปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้
- ต้องมีความซื่อสัตย์ ซื่อตรง ขยันอดทน มีน้ำใจ ตรงต่อเวลา ละเอียด เรียบร้อย ความจำดี
- ร่างการแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการยกของหนัก

(3) ช่วยงานธุรการ (1 อัตรา)
- เพศชายหรือหญิง ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์หารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปี
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า
- หากมีความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้นพอสมควรและสามารถพิมพ์ดีดได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในเกณฑ์พอใช้
- ร่างการแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการยกของหนัก
- ต้องมีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีน้ำใจ ตรงต่อเวลา ละเอียดเรียบร้อย ความจำดี

3.3.3 เป็นนายช่างซ่อมบำรุงบริการกลางเขตหอพัก
- เพศชายที่มีสัญชาติไทย และต้องผ่านการเกณฑ์หารแล้วหรือได้รับการยกเว้นการ
เกณฑ์ทหาร
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำประถมศึกษาปีที่ 4 (ป.4)
- มีประสบการณ์ในการทำงานซ่อมแซมอาคารหรือสาธารณูปโภค ในส่วนสุขาภิบาล
ระบบท่อน้ำและงานโยธาและสถาปัตย์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี พร้อมแสดงหนังสือรับรองประสบการณ์
- ร่างการแข็งแรงสมบูรณ์
- มนุษยสัมพันธ์ดี และมีความรับผิดชอบสูง
- สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์

3.3.4 เป็นนายช่างซ่อมบำรุงบริการกลางส่วนอาคารสถานที่

3.3.4.1 ประเภทเทคนิคกึ่งฝีมือ
อัตราที่ 1 ประจำโรงผลิตน้ำประปา
- เพศชายที่มีสัญชาติไทย และต้องผ่านการเกณฑ์หารแล้วหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเครื่องกล/ไฟฟ้า/หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงเครื่องกล ไม่น้อยกว่า 2 ปี พร้อมแสดงหนังสือรับรองประสบการณ์
- ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
- มนุษยสัมพันธ์ดี และมีความรับผิดชอบสูง
- สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์

อัตราที่ 2 ประจำงานระบบไฟฟ้า
- เพศชายที่มีสัญชาติไทย และต้องผ่านการเกณฑ์หารแล้วหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง/หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานด้านระบบไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 2 ปี พร้อมแสดงหนังสือรับรองประสบการณ์
- ร่างการแข็งแรงสมบูรณ์
- มนุษยสัมพันธ์ดี และมีความรับผิดชอบสูง
- สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์

อัตราที่ 3 ประจำงานระบบไฟฟ้า
- เพศชายที่มีสัญชาติไทย และต้องผ่านการเกณฑ์หารแล้วหรือได้รับการยกเว้น
การเกณฑ์ทหาร
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง/
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานด้านระบบไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 2 ปี
พร้อมแสดงหนังสือรับรองประสบการณ์
- ร่างการแข็งแรงสมบูรณ์
- มนุษยสัมพันธ์ดี และมีความรับผิดชอบสูง
- สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์

3.3.4.2 ประเภทซ่อมแซมงานอื่น ๆ
(1) ประจำงานซ่อมบำรุงโยธา สถาปัตย์
- เพศชายที่มีสัญชาติไทย และต้องผ่านการเกณฑ์หารแล้วหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำประถมศึกษาปีที่ 4 (ป.4)
- มีประสบการณ์ในการทำงานซ่อมแซมอาคารหรือสาธารณูปโภคในส่วนงานโยธาสถาปัตย์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี พร้อมแสดงหนังสือรับรองประสบการณ์
- ร่างการแข็งแรงสมบูรณ์
- มนุษยสัมพันธ์ดี และมีความรับผิดชอบสูง
- สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์

(2) ประจำงานซ่อมบำรุงสุขาภิบาล
- เพศชายที่มีสัญชาติไทย และต้องผ่านการเกณฑ์หารแล้วหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำประถมศึกษาปีที่ 4 (ป.4)
- มีประสบการณ์ในการทำงานซ่อมแซมอาคารหรือสาธารณูปโภคในส่วนงานสุขาภิบาลและระบบท่อน้ำ ไม่น้อยกว่า 2 ปี พร้อมแสดงหนังสือรับรองประสบการณ์
- ร่างการแข็งแรงสมบูรณ์
- มนุษยสัมพันธ์ดี และมีความรับผิดชอบสูง
- สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์

4. ระบบงานบริการห้องทดลอง
ตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง
คุณสมบัติทั่วไป
1. เพศชายหรือหญิงที่มีสัญชาติไทย
2. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และ ไม่เกิน 60 ปี
3. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
4. เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2535 และมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นผู้ที่สามารถแพร่เชื้อโรคร้ายแรงได้ และต้องเป็นผู้มีมีสุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ในการทำงานราชการ และไม่เสพยาเสพติดใด ๆ (ห้ามดื่มสุราของมึนเมา สูบบุหรี่หรือสิ่งเสพติดอื่นใด)
5. มีความขยัน กระตือรือร้นในการทำงาน

คุณสมบัติที่ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
1. มีความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
2. มีความรู้ทางด้านช่าง/เกษตร/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/ห้องปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์
3. มีความรู้เรื่องระบบความปลอดภัย เช่น เกี่ยวกับการดับเพลิง
4. มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ในงานทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ การป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค การกำจัดหรือบำบัดขยะติดเชื้อก่อนส่งทำลาย เป็นต้น


TOP