ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 24/2564  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโรงจำนวน 10 ราย  ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565  นั้น 

 บัดนี้  มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้

1. ผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) คือ นางสาววรรณภรณ์  เพ็ญพงศ์

2. ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง เรียงตามลำดับดังนี้

        (1)  นางสาวสุกฤตา  ปัณณจิรเดชา

        (2)  นางสาวศุภลักษณ์  คงศรี

 

อนึ่ง  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม   

 


TOP