ข่าวเด่น

สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีมติเห็นชอบให้ ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีม.วลัยลักษณ์ อีกวาระหนึ่ง

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (วาระลับ) ครั้งที่ 1/2565  ได้เชิญบุคคลซึ่งผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติในตำแหน่งอธิการบดี จำนวน 2 คน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.จิรพล สังข์โพธิ์  และ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์ เข้าแสดงวิสัยทัศน์หรือแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย

โดยการประชุมครั้งดังกล่าวได้มีมติเห็นชอบให้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อีกวาระหนึ่ง และขอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ได้เข้ามารับตำแหน่งอธิการบดีสมัยแรก เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา และเคยดำรงตำแหน่งอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 2 สมัย และเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย 5 แห่ง  นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ยังเป็นศาสตราจารย์ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ที่เป็นยอมรับทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย


TOP