ข่าวสมัครงาน

รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย ด้านเทคโนโลยีชีวภาพและเภสัชศาสตร์

รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย ด้านเทคโนโลยีชีวภาพและเภสัชศาสตร์

คุณสมบัติ

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิการศึกษา วท.บ. สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ เคมี หรือ ชีววิทยา

2. ทำงาน การสกัดสมุนไพรโดยใช้เอนไซม์ และ การทดสอบเซลล์

3. ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ และชื่นชอบการทำงานวิจัย

4. มีทักษะการใช้เครื่องมือ HPLC, การวัดปฏิกิริยาของเอนไซม์, และ/หรือ การเลี้ยง cell การทดสอบฤทธิ์ในเซลล์

5. มีภูมิลำเนาใน จ.นครศรีรรมราช จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6. เงินเดือน 13,000 – 15,000 บาท ขึ้นอยู่กับความสามารถ

7. ระยะเวลาการทำงาน 1 ปี

 

สถานที่ทำงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 (B6) และ สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือส่ง CV ที่ ผศ.ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล

gorawitps@yahoo.com โทร 065-348-3484


TOP