ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวระบบงานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย จำนวน 93 อัตรา

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโครงการพัฒนาระบบบริการกลาง สำนักงานอธิการบดี ระบบงานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย จำนวน 93 อัตรา ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2555 - 30 กันยายน 2556 ได้รับอัตราค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ก.ตำแหน่ง/อัตรา
ระบบงานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย จำนวน 93 อัตรา

 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงาน จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งพนักงานวิทยุสื่อสาร จำนวน 3 อัตรา
 • ตำแหน่งพนักงานสายตรวจ จำนวน 12 อัตรา
 • ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 77 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสาน

 • เพศชาย มีสัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปี
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • มีประสบการณ์ในการรับราชการทหารหรือตำรวจ หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในการควบคุมหรือรักษาความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ
 • ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่กฎหมายกำหนด
 • มีทัศนคติที่ดีต่อการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2. ตำแหน่งพนักงานวิทยุสื่อสาร

 • เพศชายหรือหญิง มีสัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.4 ป.6 และ ม.3 ตามที่กำหนดในแต่ละจุดปฏิบัติงาน วุฒิการศึกษารวมทั้งประสบการณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ
 • ต้องไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหายหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
 • ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่กฎหมายกำหนด
 • มีทัศนคติที่ดีต่อการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

3. ตำแหน่งพนักงานสายตรวจ

 • เพศชาย มีสัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหรือมีประสบการณ์ในการเป็นทหารหรือตำรวจ หรือเคยเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในการเป็นสายตรวจหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ
 • ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่กฎหมายกำหนด
 • มีทัศนคติที่ดีต่อการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

4. ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

 • เพศชายหรือหญิง มีสัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.4 ป.6 และ ม.3 ตามที่กำหนดในแต่ละจุดปฏิบัติงาน วุฒิการศึกษารวมทั้งประสบการณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ
 • ต้องไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหายหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
 • ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่กฎหมายกำหนด
 • มีทัศนคติที่ดีต่อการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ข. การสมัคร ผู้ประสงค์สมัครจะต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่ ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี อาคารบริหาร ชั้น1 ในวันที่ 20,21 และ 23 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ผู้ที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันเดิม หากมีความประสงค์สมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตามประกาศรับสมัครฉบับนี้ ไม่ต้องกรอกใบสมัครใหม่แต่ขอให้มาติดต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครในวันที่ 20, 21และ23 ตุลาคม 2555 เพื่อแจ้งความประสงค์สมัคร ส่งเอกสารและขอรับการตรวจหลักฐานการสมัครเพิ่มเติม
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการให้โอกาสผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาตามจำนวนที่มหาวิทยาลัยกำหนด แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ค. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. หลักฐานการศึกษา
5. เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)

ง. การคัดเลือก มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ วุฒิการศึกษา และหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครกำหนดหรือไม่
ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และหรืออาจทดสอบอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

จ. กำหนดการสอบและการประกาศผลการคัดเลือก
วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2555
ประกาศรับสมัคร
วันที่ 20,21,23 ตุลาคม 2555
รับสมัคร
วันที่ 25 ตุลาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2555
1. สอบปฏิบัติทักษะ/เทคนิค
2. สอบสัมภาษณ์
วันที่ 30 ตุลาคม 2555
ประกาศผลการคัดเลือก
วันที่ 31 ตุลาคม 2555
รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย

ฉ. เงื่อนไขอื่น ๆ
1. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
2. ผู้ผ่านการสรรหาคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานจะต้องทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา 6 เดือน ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3. กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งระบบงานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยจะต้องมีผู้ทำสัญญาค้ำประกันการจ้างงานตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
4. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2535
5. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี "สำรอง" ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก "ตัวจริง" แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
6. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังตามความเหมาะสมได้
7. การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานของมหาวิทยาลัย


TOP