ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป  ครั้งที่ 41/2564  ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสาขาวิชารัฐศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา   ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 41/2564 ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดการสอบและรายละเอียดการสอบ ดังนี้

                   ก. รายชื่อ

                             001  นางสาวปริณาห์  ทุ่งกอ

                             002  นางสาวสรัลพร  เดชรัตนวิไชย

                             003  นางสาวรุ้งลาวัลย์  นากัน

                   ข. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป

                             1. วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office (MS Word, MS Excel และ MS Powerpoint)

                             2. วิชาภาษาไทย : สอบข้อเขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนเรียงความ

                   ค. กำหนดการสอบ  

                             วันที่ 18 มกราคม 2565  ณ ห้อง E-testing 2  อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

                              - 13.00-15.00 น. วิชาคอมพิวเตอร์

                              - 15.00-16.30 น. วิชาภาษาไทย 


TOP