ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวระบบงานทำความสะอาดและบริการทั่วไป จำนวน 93 อัตรา

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโครงการพัฒนาระบบบริการกลาง สำนักงานอธิการบดี ปฎิบัติงานระบบงานทำความสะอาดและบริการทั่วไป จำนวน 93 อัตรา ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2555 - 30 กันยายน 2556 ได้รับอัตราค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ก. ตำแหน่ง/อัตรา
ระบบงานทำความสะอาดและบริการทั่วไป จำนวน 93 อัตรา
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารจัดการระบบทำความสะอาดและบริการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 75 อัตรา
3. ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป จำนวน 17 อัตรา
3.1 เป็นพนักงานส่งเอกสารส่วนสารบรรณและอำนวยการ จำนวน 1 อัตรา
3.2 เป็นพนักงานช่วยงานบริการกลางศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จำนวน 4 อัตรา
3.3 เป็นนายช่างซ่อมบำรุงกลางเขตหอพัก จำนวน 4 อัตรา
3.4 เป็นพนักงานซ่อมบำรุงกลางส่วนอาคารสถานที่ จำนวน 8 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารจัดการระบบการทำความสะอาดและบริการทั่วไป

 • เพศชายหรือหญิงที่มีสัญชาติไทย หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปี
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานความสะอาดไม่น้อยกว่า 3 ปี พร้อมแสดงหนังสือรับรองประสบการณ์
 • มีความสามารถในการประสานงาน
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มนุษยสัมพันธ์ดีและมีความรับผิดชอบสูง

2. ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

 • เพศชายหรือหญิงที่มีสัญชาติไทย หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปี
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาปีที่ 4 (ป.4) หรือมีประสบการณ์ในการทำความสะอาดไม่น้อยกว่า 3 เดือน พร้อมแสดงหนังสือรับรองประสบการณ์
 • มีความรู้และความชำนาญในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำความสะอาดเป็นอย่างดี
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มนุษยสัมพันธ์ดีและมีความรับผิดชอบสูง

3. ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป
3.1 เป็นพนักงานส่งเอกสารส่วนสารบรรณและอำนวยการ

 • เพศชายหรือหญิงที่มีสัญชาติไทย หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปี
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)
 • สามารถขับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างได้ พร้อมใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
 • มีความรู้และความชำนาญในเส้นทางและที่อยู่ของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มนุษยสัมพันธ์ดีและมีความรับผิดชอบสูง

3.2 เป็นพนักงานช่วยงานบริการกลางของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
(ได้แก่ส่งเอกสาร ขึ้นชั้นหนังสือ และช่วยงานธุรการ)
(1) งานส่งเอกสาร (1 อัตรา)

 • เพศชายที่มีสัญชาติไทย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปี
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัยธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)
 • รู้เส้นทางการสัญจรภายในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี
 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างได้พร้อมใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
 • มีใจรักงานบริการ
 • ใจเย็นอัธยาศัยดี และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

(2) งานขึ้นชั้นหนังสือ (2 อัตรา)
อัตราที่ 1

 • เพศชาย และต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปี
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)
 • สามารถปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้
 • สามารถจดจำเลขลำดับของหนังสือบนชั้นได้พอสมควร
 • เป็นคนละเอียด เรียบร้อย ช่างสังเกต
 • ต้องมีความซื่อสัตย์ ซื่อตรง ขยัน อดทน และตรงต่อเวลา
 • ร่างการแข็งแรง ไม่เป็นโรค เช่น โรคภูมิแพ้ โรคปวดหลัง ปวดข้อ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการยกของหนัก

อัตราที่ 2

 • เพศชาย และต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปี
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า
 • มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • สามารถปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้
 • ต้องมีความซื่อสัตย์ ซื่อตรง ขยันอดทน มีน้ำใจ ตรงต่อเวลา ละเอียด เรียบร้อย ความจำดี
 • ร่างการแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการยกของหนัก

(3) ช่วยงานธุรการ (1 อัตรา)

 • เพศชายหรือหญิง ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์หารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปี
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า
 • หากมีความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้นพอสมควรและสามารถพิมพ์ดีดได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในเกณฑ์พอใช้
 • ร่างการแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการยกของหนัก
 • ต้องมีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีน้ำใจ ตรงต่อเวลา ละเอียดเรียบร้อย ความจำดี

3.3 เป็นนายช่างซ่อมบำรุงบริการกลางเขตหอพัก

 • เพศชายที่มีสัญชาติไทย และต้องผ่านการเกณฑ์หารแล้วหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำประถมศึกษาปีที่ 4 (ป.4)
 • มีประสบการณ์ในการทำงานซ่อมแซมอาคารหรือสาธารณูปโภค ในส่วนสุขาภิบาลระบบท่อน้ำและงานโยธาและสถาปัตย์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี พร้อมแสดงหนังสือรับรองประสบการณ์
 • ร่างการแข็งแรงสมบูรณ์
 • มนุษยสัมพันธ์ดี และมีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์

3.4 เป็นนายช่างซ่อมบำรุงบริการกลางส่วนอาคารสถานที่ 2 ประเภท
1 ประเภทเทคนิคกึ่งฝีมือ
อัตราที่ 1 ประจำโรงผลิตน้ำประปา

 • เพศชายที่มีสัญชาติไทย และต้องผ่านการเกณฑ์หารแล้วหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเครื่องกล/ไฟฟ้า/หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงเครื่องกล ไม่น้อยกว่า 2 ปี พร้อมแสดงหนังสือรับรองประสบการณ์
 • ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
 • มนุษยสัมพันธ์ดี และมีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์

อัตราที่ 2 ประจำงานระบบไฟฟ้า

 • เพศชายที่มีสัญชาติไทย และต้องผ่านการเกณฑ์หารแล้วหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง/หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานด้านระบบไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 2 ปี พร้อมแสดงหนังสือรับรองประสบการณ์
 • ร่างการแข็งแรงสมบูรณ์
 • มนุษยสัมพันธ์ดี และมีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์

อัตราที่ 3 ประจำงานระบบไฟฟ้า

 • เพศชายที่มีสัญชาติไทย และต้องผ่านการเกณฑ์หารแล้วหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง/หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานด้านระบบไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 2 ปีพร้อมแสดงหนังสือรับรองประสบการณ์
 • ร่างการแข็งแรงสมบูรณ์
 • มนุษยสัมพันธ์ดี และมีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์


2. ประเภทซ่อมแซมงานอื่น ๆ
ประจำงานซ่อมบำรุงโยธา สถาปัตย์

 • เพศชายที่มีสัญชาติไทย และต้องผ่านการเกณฑ์หารแล้วหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำประถมศึกษาปีที่ 4 (ป.4)
 • มีประสบการณ์ในการทำงานซ่อมแซมอาคารหรือสาธารณูปโภคในส่วนงานโยธาสถาปัตย์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี พร้อมแสดงหนังสือรับรองประสบการณ์
 • ร่างการแข็งแรงสมบูรณ์
 • มนุษยสัมพันธ์ดี และมีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์

(2) ประจำงานซ่อมบำรุงสุขาภิบาล

 • เพศชายที่มีสัญชาติไทย และต้องผ่านการเกณฑ์หารแล้วหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำประถมศึกษาปีที่ 4 (ป.4)
 • มีประสบการณ์ในการทำงานซ่อมแซมอาคารหรือสาธารณูปโภคในส่วนงานสุขาภิบาลและระบบท่อน้ำ ไม่น้อยกว่า 2 ปี พร้อมแสดงหนังสือรับรองประสบการณ์
 • ร่างการแข็งแรงสมบูรณ์
 • มนุษยสัมพันธ์ดี และมีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์

ข. การสมัคร ผู้ประสงค์สมัครจะต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่ ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี อาคารบริหาร ชั้น1 ในวันที่ 20,21 และ 23 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ผู้ที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันเดิม หากมีความประสงค์สมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตามประกาศรับสมัครฉบับนี้ ไม่ต้องกรอกใบสมัครใหม่แต่ขอให้มาติดต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครในวันที่ 20, 21และ23 ตุลาคม 2555 เพื่อแจ้งความประสงค์สมัคร ส่งเอกสารและขอรับการตรวจหลักฐานการสมัครเพิ่มเติม
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการให้โอกาสผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาตามจำนวนที่มหาวิทยาลัยกำหนด แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ค. เอกสารและหลักฐานการสมัคร

 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานการศึกษา
 • เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)

ง. การคัดเลือก มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ ฒิการศึกษา และหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครกำหนดหรือไม่
ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และหรืออาจทดสอบอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

จ. กำหนดการสอบและการประกาศผลการคัดเลือก
วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2555
ประกาศรับสมัคร

วันที่ 20,21,23 ตุลาคม 2555
รับสมัคร

วันที่ 25 ตุลาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2555
1. สอบปฏิบัติทักษะ/เทคนิค
2. สอบสัมภาษณ์
วันที่ 30 ตุลาคม 2555
ประกาศผลการคัดเลือก
วันที่ 31 ตุลาคม 2555
รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย

ฉ. เงื่อนไขอื่น ๆ
1. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
2. ผู้ผ่านการสรรหาคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานจะต้องทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา 6 เดือน ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3. กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งระบบงานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยจะต้องมีผู้ทำสัญญาค้ำประกันการจ้างงานตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
4. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2535
5. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี "สำรอง" ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก "ตัวจริง" แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
6. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังตามความเหมาะสมได้
7. การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานของมหาวิทยาลัย


TOP