ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวระบบงานภูมิทัศน์และกำจัดขยะ จำนวน 47 อัตรา

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโครงการพัฒนาระบบบริการกลาง สำนักงานอธิการบดี ปฎิบัติงานระบบงานภูมิทัศน์และกำจัดขยะ จำนวน 47 อัตรา ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2555 - 30 กันยายน 2556 ได้รับอัตราค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ก. ตำแหน่ง จำนวน (อัตรา) และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์ 3 อัตรา
2. พนักงานภูมิทัศน์ 44 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์

  • เพศชายหรือหญิงที่มีสัญชาติไทย หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
  • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปี
  • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตรหรือมีประสบการณ์ด้านงานบำรุงรักษาภูมิทัศน์ไม่น้อยกว่า 3 ปี พร้อมแสดงหนังสือรับรองประสบการณ์
  • มีความรู้ความสามารถในการประสานงานและมีประสบการณ์ในการควบคุมงานบำรุงรักษาภูมิทัศน์
  • สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มนุษยสัมพันธ์ดีและมีความรับผิดชอบสูง

2. ตำแหน่งพนักงานภูมิทัศน์

  • เพศชายหรือหญิงที่มีสัญชาติไทย หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปี
  • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาปีที่ 4 (ป.4) หรือมีความรู้และความชำนาญในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการบำรุงรักษาภูมิทัศน์เป็นอย่างดีไม่น้อยกว่า 1 ปี พร้อมแสดงหนังสือรับรองประสบการณ์
  • สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มนุษยสัมพันธ์ดีและมีความรับผิดชอบสูง

ข. การสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครจะต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่ ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี อาคารบริหาร ชั้น 1 ในวันที่ 20, 21 และ 23 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00-16.00 น.
ผู้ที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันเดิม หากมีความประสงค์สมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตามประกาศรับสมัครฉบับนี้ ไม่ต้องกรอกใบสมัครใหม่แต่ขอให้มาติดต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครในวันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2555 เพื่อแจ้งความประสงค์สมัคร ส่งเอกสารและขอรับการตรวจหลักฐานการสมัครเพิ่มเติม
ค. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. หลักฐานการศึกษา
5. เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)

ง. การคัดเลือก
มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ วุฒิการศึกษา และหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครกำหนด
หรือไม่
ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และหรืออาจทดสอบอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

จ. กำหนดการสอบและการประกาศผลการคัดเลือก
วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2555
ประกาศรับสมัคร

วันที่ 20,21,23 ตุลาคม 2555
รับสมัคร

วันที่ 25 ตุลาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2555
1. สอบปฏิบัติทักษะ/เทคนิค
2. สอบสัมภาษณ์

วันที่ 30 ตุลาคม 2555
ประกาศผลการคัดเลือก

วันที่ 31 ตุลาคม 2555
รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย

ฉ. เงื่อนไขอื่น ๆ
1. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
2. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี "สำรอง" ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก "ตัวจริง" แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
3. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังตามความเหมาะสมได้
4. การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว/พนักงานของมหาวิทยาลัย


TOP