ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจัดโครงการ "ฝึกงานกับนักวิจัย/ นักวิทยาศาสตร์" ให้กับนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช จัดโครงการฝึกงานกับนักวิจัย / นักวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 3 ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 30 คน ในระหว่างวันที่ 8 - 12 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา
 
โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสให้คณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงได้เพิ่มทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ และเพื่อกระตุ้นให้อาจารย์ในระดับมัธยมศึกษาสนใจในการเรียนรู้และศึกษาทางวิทยาศาสตร์ อีกทั้งเป็นการสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยในเรื่องการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/

TOP