ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจัดโครงการ "ฝึกงานกับนักวิจัย/ นักวิทยาศาสตร์" ให้กับนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช