ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ครั้งที่ 5/2555 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโครงการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 26 ราย ดังนี้

001 นายพรชัย ชูแก้ว
002 นางสาวกนกรัตน์ เอียดอ่อน
003 ว่าที่ ร.ต.หญิง ศิริลักษณ์ ศรีเทพ
004 นางสาววิลาสินี สารพัสดุ์
005 นายอัตชัย หวันกะเหร็ม
006 นายศิตภัทร ณ นคร
007 นางสาวสุมาลี สีสุข
008 นางสาวสุนารี ศรีใหม่
009 นางสาวบุปผา มาลาสี
010 นายภัทรวุฒิ ทวี
011 นางสาวนัคนันท์ทินิ กิ่งวัชระพงศ์
012 นายนราธร ช่วยหนู
013 นางสาวดารารัตน์ ธงรอด
014 นางสาวอรสา นพศิลป์
015 นางสาวปิยรัตน์ โชตยาสีหนาท
016 นางสาวกนกวรรณ ส้มแป้น
017 นางสาวประไพพรรณ แพรกเมือง
018 นางสาวอุษา เพชรบ้านนา
019 นางสาวชุติมา ปริงทอง
020 นางณีรนุช อัศวงศานนท์
021 นายมะกรือรี สาแม็ง
022 นายอิสมาแอล สุขมาก
023 นางสาวภรณ์ทิพย์ นวน
024 นายกอเดร์ เหมตำ
025 นายพันธรัตน์ แก้วเกลี้ยง
026 นายชาคร ชลสาคร

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2 ทั้งนี้หากผู้สมัครท่านใดไม่มาสอบตามกำหนดการดังกล่าวจะถือว่าสละสทธิ์


TOP