ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการจัดอบรมเชิงวิชาการเรื่อง Virtual Site นิเวศปะการัง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี พร้อมคณะ จัดอบรมเชิงวิชาการเรื่อง Virtual Site นิเวศปะการัง ในวันที่ 27-28 ตุลาคม 2555 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โซน G ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช ให้แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จำนวน 18 คน โดยมี อาจารย์ภาณินี วรเนตุวุฒิ เป็นผู้กำกับดูแล
 
การอบรมในครั้งนี้ นักเรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของระบบนิเวศปะการังผ่านระบบออนไลน์ วิธีการคำนวณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง ห่วงโซ่อาหารและผลกระทบของปรากฎการณ์ภาวะโลกร้อนต่อการเกิดปะการังฟอกขาว

TOP