ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เชิญอบรมการใช้โปรแกรม LISREL สำหรับการวิจัย รุ่น 7 วันที่ 21-23 ธ.ค.55

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรม LISREL สำหรับการวิจัย
รุ่น 7 ในวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่ดีจะต้องเกิดจากปัญหาวิจัยที่ดี มีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามหลักการและการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสรุปผลการวิจัยได้อย่างถูกต้อง การใช้โปรแกรม LISREL สำหรับการวิจัย จะช่วยให้ผู้ทำวิจัยได้นำไปใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบโมเดล และการพัฒนาโมเดลกับงานวิจัยในสาขาต่างๆ เช่น การวิจัยทางการศึกษา การตลาด การบริหารธุรกิจ จิตวิทยา อาชญวิทยา และการวิจัยทางสังคมศาสตร์อื่นๆ เป็นต้น

โปรแกรม LISREL สามารถรองรับในการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก ที่ต้องการผลการวิจัยอย่างลุ่มลึก และสามารถอธิบายปรากฏการณ์ความสัมพันธ์ของสิ่งที่ศึกษาด้วยสถิติขั้นสูง อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับปัญหาวิจัยซึ่งกำลังเป็นที่นิยมและได้รับการยอมรับจากนักวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้สถิติวิจัยเกี่ยวกับโมเดลสมการโครงสร้าง โดยใช้โปรแกรม LISREL เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลได้ สามารถอ่าน แปลความหมายและนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ และสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรม LISREL สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัยได้

วิทยากรบรรยาย โดย ดร. สังวรณ์ งัดกระโทก รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ค่าใช้จ่าย รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน
- นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ สมัครเป็นคู่ 2 คน จ่ายเพียงคนละ 2,500 บาท
- สมาชิก บุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ ท่านละ 3,500 บาท
- บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมัครพร้อมชำระเงินภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ได้รับส่วนลด ดังนี้
- สมัครรวมกัน 3 คน ลด 20%
- สมัครรวมกัน 2 คน ลด 15%
- สมัคร 1 คน ลด 10 %
(ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและไม่ถือเป็นวันลา)

สนใจสอบถามและสมัครได้ที่ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 8-9 อาคาร P.C.Tower
ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0-7722-5260-3 หรือ 089-6521250-1,e-mail: wu.surat@gmail.com หรือทางเว็บไชต์ http://surat.wu.ac.th


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://surat.wu.ac.th/com56.php

TOP