ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

คณะผู้บริหารและพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ หอประชุมอำเภอท่าศาลา และลานพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
ศาสตราจารย์ ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ดร.วันสุรีย์ พรหมภัทร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และพนักงานของ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมวางพวงมาลาเนื่องใน "วันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" (วันปิยมหาราช) เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
วันเดียวกันนี้ ดร.วีรพงศ์ โชติช่วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ และพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันดังกล่าว ณ ลานพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช อีกด้วย

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP