อาจารย์ ดร.นุกูล สุขสุวรรณ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ร่วมเสวนาในโครงการ "ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และร่วมรับฟังความคิดเห็นของสาธารณชน ต่อแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง พ.ศ. ๒๕๕๖