ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อาจารย์ ดร.นุกูล สุขสุวรรณ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ร่วมเสวนาในโครงการ "ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และร่วมรับฟังความคิดเห็นของสาธารณชน ต่อแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง พ.ศ. ๒๕๕๖อาจารย์ ดร.นุกูล สุขสุวรรณ์ ผู้ประสานงานสาขาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะ"นักวิชาการด้านการจัดการโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ (Infrastructure Management and Logistics)" ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ ร่วมเสวนาในโครงการ "ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และร่วมรับฟังความคิดเห็นของสาธารณชน ต่อแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๓" เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา ณ ศาลาประชาคมโรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
 
กระทรวงคมนาคมได้จัดการเสวนาครั้งนี้ขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้และร่วมรับฟังความคิดเห็นของสาธารณชนต่อแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๓ เพื่อวางรากฐานการปรับโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง ในระยะยาว โดยจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนต่อแผนลงทุนฯในจังหวัดต่างๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และสำรวจความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง และมีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนต่อแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ เพื่อให้ประชาชนร่วมมือต่อการดำเนินงานตามแผนการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของประเทศ
 
ทั้งนี้ รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานต่าง ๆ ของกระทรวงคมนาคม เช่น การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง เร่งรัดโครงการรถไฟฟ้า ๑๐ สายทาง โดยเก็บค่าบริการ ๒๐ บาทตลอดสาย พัฒนาการขนส่งทางน้ำและกิจการพาณิชย์นาวี และพัฒนาท่าอากาศยานสากล ท่าอากาศยานภูมิภาค และอุตสาหกรรมการบินของไทย พร้อมทั้งรองรับการเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี๒๕๕๘ โดยรัฐบาลได้จัดทำแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๓ วงเงินลงทุน ๒ ล้านล้านบาท ครอบคลุมทั้งการขนส่งทางถนน ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในอีก ๑๐ - ๑๕ ปีข้างหน้า โดยแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ ส่วนใหญ่เป็นโครงการด้านคมนาคมขนส่ง อันส่งผลดีต่อการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ซึ่งแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานฯ ดังกล่าวเป็นโครงการระยะยาวที่มีผลกระทบต่อประชาชนในทุกภาคส่วน
 
ดังนั้น การดำเนินงานตามแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ จึงจำเป็นต้องสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การมีส่วนร่วม และสร้างความตื่นตัวของประชาชนในพื้นที่ เพื่อยกระดับความสนใจของประชาชนต่อแผนการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง และมีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนต่อแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ ที่จะเกิดในแต่ละภูมิภาค ซึ่งการลงพื้นที่เพื่อสำรวจได้ดำเนินการไปแล้ว 3 ครั้ง ได้แก่ จ.อุบลราชธานี จ. เชียงใหม่ และ จ.ภูเก็ต โดยล่าสุดจะมีการลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของสาธารณชนในพื้นที่ จ. นครศรีธรรมราช และ จ.ชลบุรี

http://engineer.wu.ac.th/news_activity_list?page=news_detail&news_id=59

TOP