ข่าวการศึกษา

รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ กรรมการวิชาการพระบรมธาตุนครฯ สู่มรดกโลกร่วมไปศึกษาดูงานมรดกโลกที่ประเทศญี่ปุ่น

ด้วยพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชได้รับการพิจารณาจากรัฐบาลให้เป็นแหล่งศิลปะและวัฒนธรรมหนึ่งเดียวของประเทศไทยในปีนี้ที่ส่งชื่อให้คณะกรรมการมรดกโลกของยูเนสโก แห่งสหประชาชาติ ที่ กรุงปารีส ได้พิจารณา โดยคณะกรรมการมรดกโลกฯ มีมติให้ขึ้นบัญชีเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ทางคณะกรรมการวิชาการพระบรมธาตุนครฯ สู่มรดกโลกจะต้องทำเอกสารสมบูรณ์ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษยื่นต่อคณะกรรมการมรดกโลกต่อไป คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ.๒๕๕๗
 
ในการดำเนินการนี้ทางจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ให้คณะกรรมการพระบรมธาตุนครฯ สู่มรดกโลกไปศึกษาดูงานแหล่งมรดกโลกในประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์เกี่ยวกับมรดกโลก ระหว่างวันที่ ๒๙ ตุลาคม ถึง ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ ทั้งนี้ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ เป็น ๑ ในคณะกรรมการมรดกโลกพระบรมธาตุนครฯ ที่ไปศึกษาดูงานในครั้งนี้
 
มรดกโลกเมื่อขึ้นบัญชีเบื้องต้นแล้ว ต้องดำเนินการเอกสารที่สมบูรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ ปี อนึ่ง การประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกาะสมุยได้อนุมัติเงินงบประมาณรวม ๓๐ ล้านเศษ (ทั้งงบจังหวัดนครฯ และกลุ่มจังหวัด) เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับพระบรมธาตุนครฯ สู่มรดกโลก

TOP