รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ กรรมการวิชาการพระบรมธาตุนครฯ สู่มรดกโลกร่วมไปศึกษาดูงานมรดกโลกที่ประเทศญี่ปุ่น