ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ระบบงานภูมิทัศน์และกำจัดขยะ โครงการพัฒนาระบบบริการกลาง

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โครงการพัฒนาระบบบริการกลาง
ปฏิบัติงานระบบงานภูมิทัศน์และกำจัดขยะ ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โครงการพัฒนาระบบบริการกลาง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2555
บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ดังนี้

ระบบงานภูมิทัศน์และกำจัดขยะ
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์
1. น.ส.สายใจ จันทร์ใหม่
2. น.ส.สุภาภรณ์ ช่วยชู
3. น.ส.สาธิตา รัตโน

- ตำแหน่งพนักงานภูมิทัศน์
1. นายสมนึก พลไพ
2. นางจรรยา พลไพ
3. นายศึกษา หนูคง
4. นายจรัส ส้มแป้น
5. นางอาภรณ์ แก้วเมือง
6. น.ส.สุพร ศรีสมบัติ
7. นางเตือนใจ คงสนิท
8. นางปราณี พันธนิตย์
9. น.ส.สมร โต๊ะหนะ
10. นางสุดใจ หมินหมัน
11. นางราตรี คงสนิท
12. น.ส.อุไร หวันโส้
13. น.ส.สุวนี สมสังข์
14. นางจรรยา ครุฑทิน
15. นางกัญญาภัค ฤทธิมุณีย์
16. นางวันเพ็ญ ศรีนุกุล
17. น.ส.เปรมใจ ศีรวิสุทธ์
18. นางอารี ดวงแก้ว
19. นายสมรัก ใจเย็น
20. น.ส.กรวลัย นาวารี
21. นายนันทพร ปัตตาวี
22. นางสุภาณี คีรีโชติ
23. นายเกลื่อน เอียดเหตุ
24. นายชูชาติ ดวงมณี
25. นางจรรยา เรตประดิษฐ์
26. น.ส.ทิพย์ธิรา เลิศลัพ
27. น.ส.นัยนา เอียดเหตุ
28. นางติ๋ม รอบคอบ
29. น.ส.สุดา เอียดเหตุ
30. นางยุพิน ผาสุก
31. นางสมร ทวีเมือง
32. นางสุวรรณา คงพันธ์
33. นางหนูจาง คงกัน
34. นายณัฐพล วัยวัฒน์
35. นางสุเพ็ง เกตุโรจน์
36. นายวรินทร บุญวรรณ
37. นางขวัญใจ สุขสบาย
38. นายสมบูรณ์ ดิตตรักษ์
39. นางสุภา สุขเดโช
40. นายวันฤกษ์ สุขเดโช
41. นางยุพา รัชนี
42. นายจีรวัฒน์ ทนคง
43. นายวุฒิชัย นกหวีด
44. นายปรีชา ทับเพ็ชร
45. น.ส.วรางคนางค์ พันธนิตย์
46. นางเพ็ญทิพย์ จันทร์หริก
47. นางพรรณี ทนคง
48. นางธิดารัตน์ เดชสุข
49. นายวีระ ศรีสุข
50. นายสุพจน์ พละบุญ

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ

การสอบ
1. สอบปฏิบัติทักษะ/เทคนิค
2. สอบสัมภาษณ์

 

 


TOP