ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ระบบงานบริการทำความสะอาด โครงการพัฒนาระบบบริการกลาง

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โครงการพัฒนาระบบบริการกลาง
ปฏิบัติงานระบบงานทำความสะอาดและบริการทั่วไป ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โครงการพัฒนาระบบบริการกลาง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2555

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ดังนี้

ระบบงานทำความสะอาดและบริการทั่วไป
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารจัดการระบบบริการทำความสะอาดและบริการทั่วไป
1. นางกฤษณา องอาจ
2. นางธิดา บัวผัน

- ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
1. นางราตรี สุวรรณมณี
2. นางพรทิพย์ ยอดเพ็ชร
3. น.ส.ยุไหว เจ๊ะมะหมัด
4. นางหนูเวียง สาระพัสดุ์
5. นางอุไรวรรณ์ ธีรกฤษฎากร
6. นางมณฑา หนูคง
7. นางปฐมวรรณ วาหลวง
8. น.ส.วราภรณ์ ทองยอด
9. นางอารีย์ เลื่อนเส้ง
10. นางชัญญา แสงอภัย
11. น.ส.อารีย์ ฟุ้งเฟื่อง
12. นางสุรินยา พันเจริญ
13. น.ส.ประคอง เดชพรหม
14. น.ส.สุภาพร คงเมืองแท้
15 นางเลขา บุญสนอง
16. น.ส.กรรณิการ์ พรประเสริฐ
17. นางลัดดา คงศรี
18. นางนันทิมา ศรีสุวรรณ
19. นางเพ็ญพะนา สุทธิบูลย์
20. น.ส.วรรณี รูปโอ
21. นางณาตยา ระเห็จหาญ
22. นางจินตนา เกสรมาลา
23. น.ส.จริยภรณ์ เชาวลิต
24. นางยุพิน วุฒิมานพ
25. นางพรศรี นาคปน
26. นางวรรณา บุญสุข
27. น.ส.พัฒนา รอดสม
28. นางอุบล นวลอนงค์
29. น.ส.สมัย เกิดทอง
30. นางสุภา นนธานี
31. นางมาลี มุสา
32. น.ส.อัมพร รอบคอบ
33. นางประวิง พนาลี
34. น.ส.สาวเล็ก หล้าหลั่น
35. น.ส.สายใจ บูระเพ็ง
36. นางบุญมา ทัฬหกิจ
37. นางยุพา เกศโรจน์
38. นางศิรินทิพย์ ธานีเวช
39. นางจุรี แก้วนก
40. น.ส.จุไรรัตน์ พรหมมา
41. นางอารมณ์ คงทน
42. นางยุพิน บุญฤทธิ์
43. น.ส.จิรพรรณ จันทุรส
44. นางจินดา บุญเพ็ง
45. นางประไพ คงชัยศรี
46. นางดลยา พนาลี
47. นางสุกัญญา กิ่งรัตน์
48. น.ส.กัญญานี นวลหวาน
49. นางเบญจทิพย์ หมินหมัน
50. นางอาภรณ์ บัวผัน
51. น.ส.นงนภัส บุญเสมา
52. นางสุพรรณีย์ เพ็ชรพันธ์
53. น.ส.เพ็ญนา คงบุญ
54. นางดวงจันทร์ ทนคง
55. นางจินตนา สายทอง
56. นางจารี หมัดใต
57. นางจรรยา คงชนะ
58. นางประภัสรร มิจฉาสร้อย
59. น.ส.วรรณิศา แบบแป้น
60. น.ส.อารีย์ โต๊ะจิ
61. นางอรทัย พุดทรา
62. น.ส.สุดารัตน์ หวันหมาน
63. นางเพียงใจ แกล้วกล้า
64. น.ส.จุฑาทิพย์ เมืองนวด
65. นางกาญจนา รอบคอบ
66. นางศิริพร ยี่สา
67. นางประนอม ช่างสลัก
68. น.ส.สุดารัตน์ รัชนี
69. น.ส.ลัดดาวัลย์ ยี่สา
70. นางอารีย์ ทองอ่อน
71. น.ส.วันดี พูลสวัสดิ์
72. น.ส.วราภรณ์ ช่วยอนันต์
73. นางติหมะ ปะหนะ
74. นางสุนิตย์ สุดสนอง
75. น.ส.อ้อมจิตร จารุศักดาเดช
76. นางเอื้อง เพ็ชรมณี
77. น.ส.สุทิสา วงษ์อำไพพรรณ
78. นางจรวยพร เพ็ชรพันธ์
79. นางอารมย์ ย้อยยางทอง
80. นางโสภา บรมสุข
81. น.ส.อาภรณ์ วังไชยศรี
82. น.ส.ลัดดาวัลย์ โต๊ะหมิด
83. น.ส.วรรณา ช่วยชู
84. นางสายทอง เทโวขัติ
85. น.ส.บ้ะสิย๊ะ สุขสุภาพ
86. น.ส.ระพิศ แสงสิทธิ์
87. น.ส.เสาวลักษณ์ แก้วแกม
88. น.ส.ศศิธร รัชนี
89. นางจิราวรรณ ศรีวิชัย
90. นางประจวบ พูลสวัสดิ์
91. นางเรวดี หยูทองคำ
92. นางเสาวลักษ์ แกล้วกล้า
93. นางเพลินพิศ สังเกต

- ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป
1 เป็นพนักงานส่งเอกสารส่วนสารบรรณและอำนวยการ
นายอุดมสิน รูปโอ

2 เป็นพนักงานช่วยงานบริการกลางศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
1. นางสุนิฎฐ์ ทองจำเนียร
2. นายจารึก สุวรรณ
3. นายกรีฑา ไชยานุพงศ์
4. นายอภินนท์ สุทธิรักษ์

3 เป็นนายช่างซ่อมบำรุงบริการกลางเขตหอพัก
1. นายเฉลิมพรรษ์ นาภูมิ
2. นายประชา สุขสบาย
3. นายอาทิตย์ สายทอง
4. นายสมชาย รูปโอ

4 เป็นนายช่างซ่อมบำรุงบริการกลางส่วนอาคารสถานที่
1. นายบรรจบ พูลใหญ่
2. นายสุบัญชา นิลทน
3. นายปิยะ สุขเกื้อ
4. นายชาตรี นาคปน
5. นายวิเชียร คงทอง
6. นายธานี อินณรงค์
7. นายสุชาติ สุขสบาย
8. นายธีรภัทร เสมอโภค
9. นายเอกชัย ยกชู

กำหนดการสอบ
วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ

การสอบ
1. สอบปฏิบัติทักษะ/เทคนิค
2. สอบสัมภาษณ์


TOP