ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ระบบงานบริการห้องทดลอง โครงการพัฒนาระบบบริการกลาง

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โครงการพัฒนาระบบบริการกลาง
ปฏิบัติงานระบบงานบริการห้องทดลอง ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โครงการพัฒนาระบบบริการกลาง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2555
บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ดังนี้

ระบบงานบริการห้องทดลอง
- ตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง
1. นายณรงค์ ฟุ้งเฟื่อง
2. น.ส.วิไลลักษณ์ ผลเกิด
3. นายจำเริญ สุกสาน
4. น.ส.พรทิพย์ ธรรมโชติ
5. น.ส.ออมใจ เพ็ชรพันธ์
6. นางอุไรวรรณ ทองอุ่น
7. น.ส.ศุภิศรา โชติกะ
8. น.ส.อรภา พรหมรักษ์
9. นายศุภณัฐ เชาวลิต
10. นางกฤษณา โสทะ
11. นางทิพนาถ พิศพรรณ
12. นายณรงค์ สุกสาน
13. นางมณทิรา เจรญิชัย
14. นางบัญจรัตน์ คงบุญ
15. นายกิตติศักดิ์ บุญคล่อง
16. นายสาโรจน์ ม่วงภาพ
17. นายอุดร ระเห็จหาญ
18. นายสุริยะ อามิตร
19. นายสมพร นาคเพ็ชร
20. นายจารึก ศรีวิรักษ์
21. นางสุปราณี คงนาค
22. นายวุฒิชัย วัยวัฒน์
23. น.ส.จิราวรรณ วัยวัฒน์
24. น.ส.อุราทิตย์ หนูทรัพย์
25. นางเนตรกมล คณะโส
26. นายภักดี วัยวัฒน์
27. นายจิรศักดิ์ สุขประจันต์
28. นายธรรดร ชัยเดช
29. นายนนทชัย วัยวัฒน์
30. น.ส.นฤมล เหมมาน
31. นายปรีชา ช่วยชู
32. น.ส.สุดารัตน์ ทองมาลา
33. น.ส.อรวรรณ ภักดี
34. นายเจษฎา ขวัญทอง
35. นายสิทธิชัย สุขสบาย
36. นายโสภณ สุวรรณ
37. น.ส.จรรยา รักเถาว์
38. นายปฐมพร รอดสม
39. นายสนธยา สิทธิพงศ์
40. นายวิชัย พรหมจรรย์
41. นางจารุวรรณ แก้วประดับ
42. นายธีรศักดิ์ รูปโอ
43. น.ส.กนกกาญจน์ พงศ์สวัสดิ์
44. น.ส.มานิตา บุญมีเดช
45. นางสุจิตรา พินทอง
46. นายธนาวัฒน์ บัวคำ
47. น.ส.สุชาดา อินทอง
48. น.ส.สุกัญญา ฟุ้งเฟื่อง
49. นายศรชัย สุทธิบูลย์
50. นายมนัสนันท์ สุพรรณพงศ์
51. น.ส.จรัญญา ทองเนื้องาม
52. นางยุวเรศ บัวคำ
53. นางทัศนีย์ บัวผัน
54. น.ส.ชณุตภรณ์ เรืองจรัส
55. นายเทพมงคล ดิษฐรักษ์
56. น.ส.จินสุดา รามมาศ
57. นายสุวิทย์ กรุงแก้ว
58. น.ส.อาภาพรรณ พิมพการ
59. นางนิภา ช่วยชบ
60. นายธิติพงศ์ เหมทานนท์
61. นายทวีศักดิ์ เกิดทอง
62. นายภาสกร วงศ์พินิจ
63. นายสุมล ใจซื่อ
64. น.ส.วนิดา แซ่ติ้ว

 

กำหนดการสอบ
วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ

การสอบ
1. สอบปฏิบัติทักษะ/เทคนิค
2. สอบสัมภาษณ์


 


TOP