ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ เจ้าภาพจัดการสัมมนาวิชาการเครือข่ายระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 “งานประจำ ผ่านการวิจัย สู่นวัตกรรม”

 
 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการการศึกษา เป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาวิชาการเครือข่ายระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 หัวเรื่อง “งานประจำ ผ่านการวิจัย สู่นวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 24 - 26 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต และเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ นายแพทย์กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “งานทะเบียนนักศึกษากับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย”
 
รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา ช้างทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวว่า การจัดการสัมมนาวิชาการครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองวาระการดำเนินงานครบ 20 ปีของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และเทคนิคต่าง ๆ ในการทำงานเกี่ยวกับการจัดการงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ รวมทั้งเพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่งานวิจัยสถาบันและนวัตกรรมเกี่ยวกับระบบงานบริการการศึกษา งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ และเพื่อเพิ่มเครือข่ายสมาชิกและก่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงานบริการการศึกษาอีกด้วย
 
ขณะเดียวกัน นับเป็นโอกาสอันดีสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานบริการการศึกษางานทะเบียนและประมวลผล ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการให้บริการ และเป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยอีกงานหนึ่ง ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพระบบงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา การบริหารจัดการให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบันและสามารถก้าวเข้าสู่มาตรฐานในระดับสากลต่อไป
 
การสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศร่วมถ่ายทอดความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ อาทิ รองศาสตราจารย์สมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรอร วัดขนาด ที่ปรึกษาด้านบริการการสร้างคุณภาพการบริหารการศึกษาการท่าอากาศยานไทย ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ ผู้ก่อตั้ง www.Eduzone.com เป็นต้น
 
รูปแบบการสัมมนา ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ การเสวนา การประชุมกลุ่มย่อย เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ เกี่ยวกับงานบริการการศึกษา งานรับนักศึกษา งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษาตามภารกิจต่าง ๆ การประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน ซึ่งจะนำไปสู่แนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนางานด้านงานทะเบียนนิสิตนักศึกษาของหน่วยงานทะเบียนกลางให้กับสถาบันอุดมศึกษาของประเทศและเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป อนึ่ง ผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย ผู้บริหารและบุคลากรที่ปฏิบัติงานบริการการศึกษา งานรับนักศึกษา งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษาในหน่วยงานกลาง จำนวน 300 คน จาก สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน รวม 58 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

ประมวลภาพ

TOP