ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการอิสลามศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนฯ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 7/๒๕๕5 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโครงการอิสลามศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ส่วนส่งเสริมวิชาการ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 7/๒๕๕5 ลงวันที่ 25 กันยายน 2555 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

1. รายชื่อ
001 นายธีรพล หน้าหู
002 นายมะกือรี สาแม็ง
003 นางสาวนิรมล พิณทอง
004 นางสาวจรรยา วงหัส
005 นางสาวฐิติกานต์ เนื่องนำ
006 นางสาวธิดารัตน์ ซุ้ยขาว
007 นายพรววิษญ์ เจตน์ครองสุข
008 นางสาวทัศนีย์ เต๊ะสนู
009 นายธรรมรัตน์ หัตถประดิษฐ์
010 นางสาวสุดารัตน์ ดีช่วย
011 นางสาวบุปผา มาลาสี
012 นางสาววรลักษณ์ จุฑาศิริวงศ์
013 นายยุทธนา ดารากัย
014 นางสาวอุบลวรรณ ขาวเขียว
015 นายพิษณุ ยุวรรณา

2. กำหนดการสอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง


TOP