ข่าวการศึกษา

ขยายเวลารับประกวดเรียงความเรื่อง "สิทธิพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.๒๕๕๐" รางวัล วัชรา หงส์ประภัศร์

ตามที่ได้ประกาศรับสมัครส่งเรียงความประกวดเรื่อง "สิทธิพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.๒๕๕๐" ระดับเยาวชน(อายุไม่เกิน ๑๘ ปี) ความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ เอ ๔ ผู้ชนะการประกวด จะได้รับเงินรางวัล และเกียรติบัตร รางวัลที่ ๑ เงิน ๒,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลที่ ๒ เงิน ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลที่ ๓ เงิน ๑,๕๐๐ บาท และชมเชย ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร นั้น
 
เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ส่งผลงานเข้าประกวดจำนวนมากจึงขอขยายเวลารับผลงานเรียงความส่งเข้าประกวดจนกระทั่งถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕
 
ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเรียงความเข้าประกวด ได้ที่ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐

TOP