ข่าวสมัครงาน

แจ้งกำหนดการสอบและรายละเอียดการสอบปฏิบัติทักษะลูกจ้างชั่วคราว ระบบงานภูมิทัศน์และกำจัดขยะ โครงการพัฒนาระบบบริการกลาง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอแจ้งกำหนดการสอบและรายละเอียดการสอบปฏิบัติทักษะลูกจ้างชั่วคราว ระบบงนภูมิทัศน์และกำจัดขยะ โครงการพัฒนาระบบบริการกลาง รายละเอียดดังนี้

1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์

วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2555 ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา
 
เวลา 11.30 - 12.00 น. สอบสัมภาษณ์
 
เวลา 13.00 - 15.00 น. ตรวจปัสสาวะเพื่อคัดกรองสารเสพติด
 
เวลา 15.00 - 16.00 น. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย (วิ่ง) ,br>
2. ตำแหน่งพนักงานภูมิทัศน์
วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2555 ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา
 
เวลา 09.00 - 11.30 น. ทดสอบความรู้/ทักษะเฉพาะทางที่เกี่ยวกับงาน
 
เวลา 13.00 - 15.00 น. ตรวจปัสสาวะเพื่อคัดกรองสารเสพติด
 
เวลา 15.00 - 16.00 น. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย (วิ่ง)

TOP