มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดการเรียนการสอนเรื่อง การทำอาหารไทย ให้นักศึกษาจากประเทศออสเตรเลีย