ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ทุนวิจัย : เปิดรับข้อเสนอโครงการ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้

เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ ในฐานะหน่วยประสานงานเครือข่ายการวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการในหัวข้อดังนี้

1. โครงการชุมชนต้นแบบ
2. การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่

เพื่อเป็นการผลักดันผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน อุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นโครงการที่ก่อให้เกิดการสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนในภูมิภาค

เครือข่ายการวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ โทร. 0-7567-3810 โทรสาร 0-7567-3809 ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP