ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

บทความวิจัยของดร. อัจฉราวรรณ บุรีภักดี สาขาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้รับการเผยแพร่ในวารสารนานาชาติ

บทความวิจัยเรื่อง World Englishes Orientation: Changing Landscapes of English Learning and Teaching ของ ดร. อัจฉราวรรณ บุรีภักดี สาขาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้รับการเผยแพร่ในวารสารนานาชาติ The International Journal of East Asian Studies: Volume 16 issue 2012 pp. 15-26

TOP