บทความวิจัยของดร. อัจฉราวรรณ บุรีภักดี สาขาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้รับการเผยแพร่ในวารสารนานาชาติ