ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เจรจาความร่วมมือกับ National Taiwan Universityมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมรา ช้างทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการเจรจาความร่วมมือเพื่อลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับ National Taiwan University (NTU) โดยมี  Professor Dr. Grace Chu-Fang Lo และ Professor Dr. Alex Hon-Tsen Yo ร่วมลงนาม เมื่อวันจันทร์ ที่ 29 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา
 
การเจรจาความร่วมมือในครั้งนี้ NTU แสดงเจตนารมย์อย่างชัดเจนในการขอทำ MOU กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กิจกรรมในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสองมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในฐานะผู้ช่วยวิจัย ซึ่งทั้งสองมหาวิทยาลัยวลัยได้วางแผนในการรับ และส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนหลังการลงนาม MOU เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ ทั้งสองมหาวิทยาลัยได้วางแผนการจิจัยในเรื่องต่างๆ ที่สนใจร่วมกัน ดังนี้
1. ANA and gene markers for faster growth, desease resistance and stress in shirm family
2. Develop the genetic map, QTL map for growth and disease resistance traits
3. Genome biology of shirmp

ผลจากการเจราคาดว่า ทั้งสองมหาวิทยาลัยจะสามารถส่งนักศึกษาได้ตั้งแต่ปี 2013 เป็นต้นไป

ประมวลภาพ

TOP