ข่าวทั่วไป

บุคลากรฝ่ายประชาสัมพันธ์ ม.บูรพาดูงานสื่อสารองค์กร มวล.

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555 บุคลากรฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 7 คน นำโดยนางธาราวรรณ ภูวนา หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศึกษาดูงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร นางสาวจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ และคณะ ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และแผนงานประชาสัมพันธ์กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) โดยมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) ครั้งที่ 32 "บางแสนเกมส์" ในปี 2556

ภาพกิจกรรม

TOP