ข่าวเด่น

คอนเสิร์ต 20 ปี ม.วลัยลักษณ์ เทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชินี

 

 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ชมรมดุริยางค์เยาวชน นครศรีธรรมราช จัด“คอนเสิร์ต 20 ปี ม.วลัยลักษณ์ เทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชินี”ในวาระ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 28 ตุลาคม 2555 ณ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อถวายเป็นราชสักการะและร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ.2555 ตั้งแต่ 16.00 น. เป็นต้นไป โดยรายได้ทูลเกล้าฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยและสมทบกองทุนสร้างศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 28 ตุลาคม 2555 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ชมรมดุริยางค์เยาวชน นครศรีธรรมราช จัด“คอนเสิร์ต 20 ปี ม.วลัยลักษณ์ เทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชินี” โดยมีศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้ทำคุณประโยชน์และผู้สนับสนุนหลักในการจัดงาน จำนวน 5 ราย ได้แก่ คุณ จิมมี่ ชวาลาโดยมี นายแพทย์สุธี รุจิวณิชย์กุล เป็นผู้รับมอบแทน ดร.กฤษฎา – คุณทัศนีย์ จ่างใจมนต์ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเนเจอร์กิฟ 711 บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ชมรมดุริยางค์เยาวชน นครศรีธรรมราช และคุณธีรภัทร มีเดช วาทยากร วงนครฯ แชมเบอร์ ออร์เคสตร้า และให้เกียรติขับร้องเพลงตื่นเถิดไทย เปิดงาน“คอนเสิร์ต 20 ปี ม.วลัยลักษณ์ เทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชินี จากนั้น ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ขับร้องเพลงจากยอดดอย และดร.สุรสีห์ วัฒนวิกย์กิจ คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ขับร้องเพลงแผ่นดินของเรา คุณณัฎฐ์ชวัล ภักดีวิจิตร และทหารจาก มทบ.41 กองทัพภาคที่4 ร่วมขับร้องเพลงแด่ทหาร ๆ ในสมรภูมิ โดยมีวงนครฯ แชมเบอร์ ออร์เคสตร้า นักดนตรีและนักร้องประสานเสียง WU Chorus ร่วม 80 คน


การจัดคอนเสิร์ตครบรอบ 20 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2555 และเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก่อตั้งครบปีที่ 20 ถือว่าเป็นมงคลยิ่งที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รับพระราชทานสร้อยพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีมาเป็นชื่อของมหาวิทยาลัยอันทรงเกียรติแห่งนี้ ทั้งนี้เพื่อให้ศิษย์เก่าที่จบไปแล้วมากกว่า 10 รุ่นได้มีโอกาสกลับมาร่วมเฉลิมฉลองและถวายความจงรักภักดีแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เพื่อรวบรวมทุนทรัพย์โดยส่วนหนึ่งจะนำทูลเกล้าถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยและอีกส่วนหนึ่งจะนำเข้าสมทบทุนกองทุนนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


สำหรับการจัดคอนเสิร์ตครบรอบ 20 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นครั้งแรกที่จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นอกจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว คาดหวังว่าจะเป็นพลังและแรงจูงใจ ที่จะมีส่วนกระตุ้น และผลักดันให้เยาวชนและผู้ที่สนใจหันมาสนใจดนตรีคลาสสิก ที่บรรเลงโดยวงออร์เคสตร้า ซึ่งรวบรวมนักดนตรีในระดับประเทศ การแสดงครั้งนี้ บรรเลงเพลงทั้งสิ้น 19 เพลง ชุดแรกเป็นเพลงปลุกใจ ชุดที่สองเป็นเพลงทรงโปรด ชุดที่สามเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ และชุดสุดท้ายช่วง "Finale" มีนักร้องกิตติมศักดิ์ที่ใหเกียรติร่วมขับร้อง อาทิ คุณกันยารัตน์ กุยสุวรรณ คุณณัฎฐ์ชวัล ภักดีวิจิตร อาจารย์ ดร.อภิชาต ดะลุณเพธย์ อาจารย์นคร วุฒิเสลา คุณสมพร รุจิวณิชย์กุล อีกทั้งยังมีผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมขับร้องด้วย


ทั้งนี้ในช่วงที่ 2 มีคอนเสิร์ตลูกทุ่ง โดยได้รับเกียติรจากนักร้องเสียงทองของภาคใต้ เอกชัย ศรีวิชัย รวมแสดงคอนเสิร์ตกับวงดนตรี WU BAND และการแสดงวงดนตรีลูกทุ่งของ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ซึ่งชนะการประกวดจากรายการ ชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม รวมขับร้องเพลงน้ำตาลาไทร ตามด้วยนักร้องรับเชิญอีกมากมาย อาทิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล ผศ.ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์ อาจารย์สุขุมาล กล่ำแสงใส ดร.ภูวดล บางรักษ์ นางสาวกุสาวดี ศรีสุวรรณ นายธีรภัทร์ มาแจ่ม และนางสาวอภิญญา กาญจนมณี Thailand's Got Talent ร่วมขับร้องด้วย


ประมวลภาพ

TOP