ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อาจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ นำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติที่ประเทศสวีเดน และ ได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาปริญญาเอก ของประเทศเนเธอร์แลนด์อาจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ อาจารย์ประจำหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ได้นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Evaluating Environmental Performance of Concentrated Latex Production in Thailand ในงานประชุมวิชาการ The 18th Conference of Greening of Industry Network ณ เมือง Linkoping ประเทศสวีเดน เมื่อวันที่ 22-24 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา ซึ่งการนำเสนองานวิจัยในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง "การประเมินวัฏจักรชีวิตแบบผสมผสานของถุงยางอนามัย" ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก สกว., สกอ., และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
โอกาสเดียวกันนี้ อาจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ ยังได้เดินทางไปหารือความก้าวหน้าของนักศึกษาปริญญาเอก 3 คน ในโครงการ "Towards Environmentally Sustainable and Equitable Palm Oil" ณ Wageningen University ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในฐานะผู้ประสานงานโครงการนี้ของประเทศไทย โดยทางมหาวิทยาลัยได้เชิญให้ อาจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ เป็น local supervisor ของ นางสาวกนกวรรณ ศาศวัตเตชะ นักศึกษาปริญญาเอกของภาควิชา Environmental Systems Analysis
 
อนึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ หนูผึ้ง จากสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นนักศึกษาปริญญาเอกร่วมอยู่ในโครงการนี้ด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ihh.wu.ac.th

TOP