อาจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ นำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติที่ประเทศสวีเดน และ ได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาปริญญาเอก ของประเทศเนเธอร์แลนด์