ข่าวทั่วไป

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดเรียงความ เพลงร้องเรือเด็ก เนื่องในงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ พ.ศ.๒๕๕๕เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดเรียงความ และเพลงร้องเรือเด็ก เนื่องในงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ที่ประชุมกรมการจังหวัด ห้องศรีวิชัย ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีกับผู้ชนะการประกวด พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ที่ร่วมจัดกิจกรรมที่มีส่วนสืบทอดประเพณีงานบุญสารทเดือนสิบ และสืบทอดมรดกศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้อย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะการร้องเรือเด็กที่มีเอกลักษณ์และความไพเราะงดงาม ควรค่ายิ่งต่อการอนุรักษ์และสืบทอดให้คงอยู่คู่สังคมภาคใต้สืบไป
 
การจัดการประกวดเรียงความและการประกวดเพลงร้องเรือเด็ก เนื่องในงานประเพณีเทศกาลงานเดือนสิบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของจังหวัดนครศรีธรรมราชกับอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ โดยการประกวดเรียงความในปีนี้ได้จัดการประกวดเรียงความในหัวข้อ "ประเพณีต้อนรับตายาย (บุญสารทเดือนสิบ)" เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ มีผู้เข้าร่วมประกวดเรียงความในระดับประถมศึกษา จำนวน ๓๘ คน ระดับมัธยมศึกษา ๓๒ คน และระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป ๑๐ คน ส่วนกิจกรรมการประกวดเพลงร้องเรือเด็ก ได้จัดการประกวด ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ เวทีการประกวดวัดหน้าพระบรมธาตุ มีผู้เข้าร่วมประกวดในระดับเยาวชนทั่วไป อายุไม่เกิน ๑๘ ปี จำนวน ๑๒ คน และระดับประชาชนทั่วไป อายุ ๑๘ ปีขึ้นไป จำนวน ๓๕ คน

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP