Location

0 7567 3000

COVID-19

แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน การเข้ารับการรักษาที่ รพ.ศูนย์การแพทย์ฯ และการสอบสวนบุคคลกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง (High Risk Contact) กรณีตรวจพบเชื้อCovid-19 ของบุคลากรและนักศึกษา

อัพเดท : 20/06/2565

2138

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดการเรียนการสอนปกติของภาคการศึกษาที่1/2565 (1/2565 ทวิภาค) ในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 เพื่อให้การดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตอบสนองการให้บริการกับนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความกังวลของผู้ปกครอง ดังนั้น จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน การเข้ารับการรักษาที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และการสอบสวนบุคคลกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง (High Risk Contact) กรณีตรวจพบการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากรและนักศึกษา