สมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ 14 จังหวัดภาคใต้ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์