ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ระบบงานภูมิทัศน์และกำจัดขยะ โครงการพัฒนาระบบบริการกลาง

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการพัฒนาระบบบริการกลาง ปฏิบัติงานระบบงานภูมิทัศน์และกำจัดขยะ ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว โครงการพัฒนาระบบบริการกลาง ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2555 นั้น
บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีผ่านการคัดเลือก ดังนี้

- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์
ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริง คือ
1. น.ส.สายใจ จันทร์ใหม่
2. น.ส.สุภาภรณ์ ช่วยชู
3. น.ส.สาธิตา รัตโน

ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง ไม่มี

- ตำแหน่งพนักงานภูมิทัศน์
ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริง คือ
1. นายสมนึก พลไพ
2. นางจรรยา พลไพ
3. นายศึกษา หนูคง
4. นายจรัส ส้มแป้น
5. นางอาภรณ์ แก้วเมือง
6. น.ส.สุพร ศรีสมบัติ
7. นางเตือนใจ คงสนิท
8. น.ส.สมร โต๊ะหนะ
9. นางสุดใจ หมินหมัน
10. นางราตรี คงสนิท
11. น.ส.อุไร หวันโส้
12. น.ส.สุวนี สมสังข์
13. นางจรรยา ครุฑทิน
14. นางกัญญาภัค ฤทธิมุณีย์
15. นางวันเพ็ญ ศรีนุกุล
16. น.ส.เปรมใจ ศีรวิสุทธ์
17. นางอารี ดวงแก้ว
18. นายสมรัก ใจเย็น
19. น.ส.กรวลัย นาวารี
20. นายนันทพร ปัตตาวี
21. นางสุภาณี คีรีโชติ
22. นายเคลื่อน เอียดเหตุ
23. นายชูชาติ ดวงมณี
24. นางจรรยา เรตประดิษฐ์
25. น.ส.ทิพย์ธิรา เลิศลัพ
26. น.ส.นัยนา เอียดเหตุ
27. นางติ๋ม รอบคอบ
28. น.ส.สุดา เอียดเหตุ
29. นางสมร ทวีเมือง
30. นางสุวรรณา คงพันธ์
31. นางหนูจาง คงกัน
32. นายณัฐพล วัยวัฒน์
33. นางสุเพ็ง เกตุโรจน์
34. นายวรินทร บุญวรรณ
35. นางขวัญใจ สุขสบาย
36. นายสมบูรณ์ ดิตตรักษ์
37. นางสุภา สุขเดโช
38. นายวันฤกษ์ สุขเดโช
39. นางยุพา รัชนี
40. นายจีรวัฒน์ ทนคง
41. นายปรีชา ทับเพ็ชร
42. นางเพ็ญทิพย์ จันทร์หริก
43. นางธิดารัตน์ เดชสุข
44. นายสุพจน์ พละบุญ

ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ
1. นางปราณี พันธนิตย์
2. นางยุพิน ผาสุก
3. น.ส.วรางคนางค์ พันธนิตย์
4. นางพรรณี ทนคง
5. นายวีระ ศรีสุข

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกนำหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาบัญชีธนาคารออมสิน สาขาย่อยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และให้ไปรายงานตัวในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ที่ นายธนูศิลป์ แก้วพิชัย ณ สถานเพาะชำ

อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP