ข่าวสมัครงาน

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวระบบงานทำความสะอาดและบริการทั่วไป โครงการพัฒนาระบบบริการกลาง

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการพัฒนาระบบบริการกลาง ปฏิบัติงานระบบงานทำความสะอาดและบริการทั่วไป ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว โครงการพัฒนาระบบบริการกลาง ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2555 นั้น
บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีผ่านการคัดเลือก ดังนี้

- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารจัดการระบบบริการทำความสะอาดและบริการทั่วไป
ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ
นางกฤษณา องอาจ

ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ
นางธิดา บัวผัน

- ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ
1. นางราตรี สุวรรณมณี
2. นางพรทิพย์ ยอดเพ็ชร
3. น.ส.ยุไหว เจ๊ะมะหมัด
4. นางหนูเวียง สาระพัสดุ์
5. นางอุไรวรรณ์ ธีรกฤษฎากร
6. นางมณฑา หนูคง
7. นางปฐมวรรณ วาหลวง
8. น.ส.วราภรณ์ ทองยอด
9. นางอารีย์ เลื่อนเส้ง
10. นางชัญญา แสงอภัย
11. น.ส.อารีย์ ฟุ้งเฟื่อง
12. นางสุรินยา พันเจริญ
13. น.ส.ประคอง เดชพรหม
14. น.ส.สุภาพร คงเมืองแท้
15 นางเลขา บุญสนอง
16. น.ส.กรรณิการ์ พรประเสริฐ
17. นางลัดดา คงศรี
18. นางเพ็ญพะนา สุทธิบูลย์
19. นางณาตยา ระเห็จหาญ
20. นางจินตนา เกสรมาลา
21. น.ส.จริยภรณ์ เชาวลิต
22. นางยุพิน วุฒิมานพ
23. นางพรศรี นาคปน
24. นางวรรณา บุญสุข
25. น.ส.พัฒนา รอดสม
26. นางอุบล นวลอนงค์
27. นางสุภา นนธานี
28. นางมาลี มุสา
29. น.ส.อัมพร รอบคอบ
30. นางประวิง พนาลี
31. น.ส.สาวเล็ก หล้าหลั่น
32. น.ส.สายใจ บูระเพ็ง
33. นางบุญมา ทัฬหกิจ
34. นางยุพา เกศโรจน์
35. นางศิรินทิพย์ ธานีเวช
36. นางจุรี แก้วนก
37. น.ส.จุไรรัตน์ พรหมมา
38. นางอารมณ์ คงทน
39. นางยุพิน บุญฤทธิ์
40. น.ส.จิรพรรณ จันทุรส
41. นางจินดา บุญเพ็ง
42. นางประไพ คงชัยศรี
43. นางดลยา พนาลี
44. นางสุกัญญา กิ่งรัตน์
45. น.ส.กัญญานี นวลหวาน
46. นางอาภรณ์ บัวผัน
47. น.ส.นงนภัส บุญเสมา
48. นางสุพรรณีย์ เพ็ชรพันธ์
49. น.ส.เพ็ญนา คงบุญ
50. นางดวงจันทร์ ทนคง
51. นางจินตนา สายทอง
52. นางจารี หมัดใต
53. นางประภัสรร มิจฉาสร้อย
54. น.ส.วรรณิศา แบบแป้น
55. น.ส.อารีย์ โต๊ะจิ
56. นางอรทัย พุดทรา
57. นางเพียงใจ แกล้วกล้า
58. น.ส.จุฑาทิพย์ เมืองนวด
59. นางกาญจนา รอบคอบ
60. นางประนอม ช่างสลัก
61. น.ส.สุดารัตน์ รัชนี
62. น.ส.ลัดดาวัลย์ ยี่สา
63. น.ส.วันดี พูลสวัสดิ์
64. น.ส.วราภรณ์ ช่วยอนันต์
65. น.ส.อ้อมจิตร จารุศักดาเดช
66. นางอารมย์ ย้อยยางทอง
67. น.ส.อาภรณ์ วังไชยศรี
68. น.ส.ลัดดาวัลย์ โต๊ะหมิด
69. น.ส.ระพิศ แสงสิทธิ์
70. น.ส.เสาวลักษณ์ แก้วแกม
71. นางเรวดี หยูทองคำ

ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ
1. นางนันทิมา ศรีสุวรรณ
2. น.ส.สมัย เกิดทอง
3. นางเบญจทิพย์ หมินหมัน
4. นางจรรยา คงชนะ
5. นางอารีย์ ทองอ่อน
6. นางสุนิตย์ สุดสนอง
7. นางเอื้อง เพ็ชรมณี
8. น.ส.บ้ะสิย๊ะ สุขสุภาพ
9. นางศิริพร ยี่สา
10. นางเพลินพิศ สังเกต
11. นางจรวยพร เพ็ชรพันธ์
12. น.ส.ศศิธร รัชนี
13. น.ส.วรรณา ช่วยชู
14. นางติหมะ ปะหนะ
15. น.ส.สุทิสา วงษ์อำไพพรรณ
16. นางโสภา บรมสุข
17. นางสายทอง เทโวขัติ

- ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป
1 เป็นพนักงานส่งเอกสารส่วนสารบรรณและอำนวยการ
ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ
นายอุดมสิน รูปโอ

ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง ไม่มี

2 เป็นพนักงานช่วยงานบริการกลางศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ
1. นางสุนิฎฐ์ ทองจำเนียร
2. นายจารึก สุวรรณ
3. นายกรีฑา ไชยานุพงศ์
4. นายอภินนท์ สุทธิรักษ์

ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง ไม่มี

3 เป็นนายช่างซ่อมบำรุงบริการกลางเขตหอพัก
ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ
1. นายเฉลิมพรรษ์ นาภูมิ
2. นายประชา สุขสบาย
3. นายสมชาย รูปโอ

ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองคือ
นายอาทิตย์ สายทอง

4 เป็นนายช่างซ่อมบำรุงบริการกลางส่วนอาคารสถานที่
ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ
1. นายบรรจบ พูลใหญ่
2. นายสุบัญชา นิลทน
3. นายปิยะ สุขเกื้อ
4. นายวิเชียร คงทอง
5. นายธานี อินณรงค์
6. นายสุชาติ สุขสบาย
7. นายธีรภัทร เสมอโชค

ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง ไม่มี

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกนำหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาบัญชีธนาคารออมสิน สาขาย่อยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้งนี้ ขอให้ไปรายงานตัวในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ที่ นางสาวสุมาลี สุโขพล ณ ลักษณานิเวศ 14
อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP