ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวระบบงานบริการห้องทดลอง โครงการพัฒนาระบบบริการกลาง

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการพัฒนาระบบบริการกลาง ปฏิบัติงานระบบงานบริการห้องทดลอง ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว โครงการพัฒนาระบบบริการกลาง ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2555 นั้น
บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีผ่านการคัดเลือก ดังนี้

ตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง

ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ
1. นายภักดี วัยวัฒน์
2. น.ส.พรทิพย์ ธรรมโชติ
3. นางเนตรกมล คณะโส
4. น.ส.มานิตา บุญมีเดช
5. น.ส.อรวรรณ ภักดี
6. น.ส.นฤมล เหมมาน
7. นายสมพร นาคเพ็ชร
8. น.ส.อุราทิตย์ หนูทรัพย์
9. นายสุริยะ อามิตร
10. นายจารึก ศรีวิรักษ์
11. นายณรงค์ สุกสาน
12. น.ส.กนกกาญจน์ พงศ์สวัสดิ์
13. นายวุฒิชัย วัยวัฒน์
14. น.ส.จิราวรรณ วัยวัฒน์
15. นายธรรดร ชัยเดช
16. นายธีรศักดิ์ รูปโอ
17. น.ส.สุกัญญา ฟุ้งเฟื่อง
18. นางทิพนาถ พิศพรรณ
19. นายศุภณัฐ เชาวลิต
20. นางกฤษณา โสทะ
21. นายสาโรจน์ ม่วงภาพ
22. นายธนาวัฒน์ บัวคำ
23. นายทวีศักดิ์ เกิดทอง
24. นางอุไรวรรณ ทองอุ่น
25. นางยุวเรศ บัวคำ
26. นางบัญจรัตน์ คงบุญ
27. น.ส.ศุภิศรา โชติกะ
28. นายโสภณ สุวรรณ
29. นายนนทชัย วัยวัฒน์
30. นายณรงค์ฤทธิ์ ฟุ้งเฟื่อง
31. นายอุดร ระเห็จหาญ
32. น.ส.ออมใจ เพ็ชรพันธ์
33. น.ส.จรรยา รักเถาว์
34. นายวิชัย พรหมจรรย์
35. น.ส.วิไลลักษณ์ ผลเกิด
36. นายสนธยา สิทธิพงศ์
37. นายกิตติศักดิ์ บุญคล่อง
38. นายสิทธิชัย สุขสบาย
39. นายปฐมพร รอดสม
40. นางสุปราณี คงนาค
41. น.ส.สุดารัตน์ ทองมาลา
42. นายจำเริญ สุกสาน
43. น.ส.อรภา พรหมรักษ์
44. นายปรีชา ช่วยชู
45. นางสุจิตรา พินทอง
46. นางมณทิรา เจรญิชัย
47. นายจิรศักดิ์ สุขประจันต์
48. นายเทพมงคล ดิษฐรักษ์

ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ
1. น.ส.จรัญญา ทองเนื้องาม
2. น.ส.อาภาพรรณ พิมพการ
3. น.ส.วนิดา แซ่ติ้ว
4. น.ส.ชณุตภรณ์ เรืองจรัส
5. นายมนัสนันท์ สุพรรณพงศ์
6. นายศรชัย สุทธิบูลย์

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกนำหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาบัญชีธนาคารออมสิน สาขาย่อยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้งนี้ ขอให้ไปรายงานตัวในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ที่นางสาวภิรมล ทองเพิ่ม ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5
อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP