ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับบริษัทเอสซีจีฯมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด และ บริษัท เอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา ช้างทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนายชลัช วงศ์สงวน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสีห์ วัฒนวิกย์กิจ คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี รองคณบดีสำนักวิชาการจัดการ ดร.วันสุรีย์ พรหมภัทร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และ ม.ล.ลักษณาวดี หัสดินทร ผู้จัดการฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม บริษัท เอสซีจี สกิลส์ฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน
 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวว่า ภารกิจการบริการวิชาการถือเป็นภารกิจหลักนอกเหนือจากการเรียนการสอน การวิจัยและภารกิจทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญและมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะร่วมมือทางวิชาการกับบริษัทเอสซีจีฯ ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศ เพื่อร่วมกันพัฒนาด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา และการบริการวิชาการ ทั้งนี้เชื่อว่า ความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสร่วมมือในด้านอื่นๆกับบริษัทอีกต่อไป
 
ด้านนายชลัช วงศ์สงวน กล่าวว่า บริษัท เอสซีจีฯ มีความเชื่อว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีบุคลากรที่มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญ ประกอบกับชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงเกิดความร่วมมือขึ้นในครั้งนี้ สิ่งที่คาดหวังจากความร่วมมือคือการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชน สังคม เศรษฐกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกัน เช่น โครงการวิจัย โครงการ Survey ต่างๆ อีกทั้งทางบริษัทมีความยินดีที่จะเผยแพร่หลักสูตรที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว และให้บริการกับสาธารณชนอีกด้วย
 
สำหรับบันทึกข้อตกลงดังกล่าว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และบริษัท เอสซีจีฯ จะร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนา และการบริการวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยทางโลจิสติกส์ การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของระบบโลจิสติกส์ และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโลจิสติกส์และโซ่อุปทานโดยทางมหาวิทยาลัยจะให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการศึกษา ในการบริการวิชาการ และการวิจัยและพัฒนา ส่วนบริษัทให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านเงินทุนหรือจัดหาแหล่งทุน เพื่อใช้ในการบริการวิชาการ และการวิจัยและพัฒนา ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว
 
นอกจากนี้ บริษัทเอสซีจีฯ ยังจะให้การให้การสนับสนุนในการฝึกปฏิบัติวิชาชีพของนักศึกษาที่ศึกษาทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่าย ในลักษณะการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างการปฎิบัติงาน (On the job training) เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์จากการทำงานหรือจัดให้บุคลากรของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมปฎิบัติงานในโครงการในลักษณะการฝึกงานอีกด้วย

ประมวลภาพ
 
ภาพและข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP