ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนฯ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 8/๒๕๕5 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 8/๒๕๕5 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2555 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

1. รายชื่อ
001 นายศิตภัทร ณ นคร
002 นางสาวศิวนาถ ลักษณะพาหุ
003 นางสาวกิตติพร ไชยศรี
004 นางสาววิลาวัลย์ นิลทน
005 นางสาวนริชญาน์พร สุทธิรักษ์
006 นางสาวจินตนา บุญเพ็ง
007 นางสาววิไลวรรณ ช้างโรง
008 นางสาวกาญจนา หนูเกลี้ยง
009 นางสาวนรีรัตน์ ศรีสุวรรณ
100 นางสาวศิริพร ทองตาล่วง

2. กำหนดการสอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง


TOP