บุคลากรโรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต จังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานี ดูงาน Happy Workplace