เชิญอบรมหลักสูตรการออกแบบงานสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Adobe Illustrator รุ่น 2