ข่าวสมัครงาน

กำหนดการการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนกิจการนักศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปประกอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 13/2555 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานวินัยนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 255 นั้น

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และโทรศัพท์ 075-673704

TOP