มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แด่ คุณจิมมี่ ชวาลา