ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการอิสลามศึกษาฯ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 7/๒๕๕5 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโครงการอิสลามศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ส่วนส่งเสริมวิชาการ จำนวน 15 ราย
ดังนี้

001 นายธีรพล หน้าหู
002 นายมะกือรี สาแม็ง
003 นางสาวนิรมล พิณทอง
004 นางสาวจรรยา วงหัส
005 นางสาวฐิติกานต์ เนื่องนำ
006 นางสาวธิดารัตน์ ซุ้ยขาว
007 นายพรววิษญ์ เจตน์ครองสุข
008 นางสาวทัศนีย์ เต๊ะสนู
009 นายธรรมรัตน์ หัตถประดิษฐ์
010 นางสาวสุดารัตน์ ดีช่วย
011 นางสาวบุปผา มาลาสี
012 นางสาววรลักษณ์ จุฑาศิริวงศ์
013 นายยุทธนา ดารากัย
014 นางสาวอุบลวรรณ ขาวเขียว
015 นายพิษณุ ยุวรรณา

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
หากผู้สมัครท่านใดไม่มาเข้ารับการสอบคัดเลือกตามกำหนดการดังกล่าวแล้วจะถือว่าสละสิทธิ์การสอบ


TOP