ข่าวทั่วไป

รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๓๐ น.หลังจากที่ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ เดินทางกลับจากการศึกษาดูงานแหล่งมรดกโลกในประเทศญี่ปุ่น ได้เข้าร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษ "พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า" ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ซึ่งได้นำเสนอแง่มุมของการขับเคลื่อนพระบรมธาตุนครฯ สู่มรดกโลก การบันทึกเทปในครั้งนี้นอกจาก รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพระบรมธาตุฯ แล้ว ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิอีก ๓ ท่าน ร่วมบันทึกเทปรายการในครั้งนี้ด้วย ได้แก่ พระเทพวินยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ผศ. ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และนายสวัสดิ์ กฤตรัชตนันต์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช อนึ่ง การออกอากาศเทปรายการพิเศษ "พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า" ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th

TOP