รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์