ข่าวการศึกษา

มวล. จัดพิธีมอบทุน โครงงานนักวิทย์รุ่นเยาว์ 2013ม.วลัยลักษณ์ (มวล.) ในฐานะหน่วยประสานงานส่วนภูมิภาคภาคใต้ โครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ 2013 จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 35 ทุน ทุนละ 3,000 บาท
 
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะหน่วยประสานงานส่วนภูมิภาค (ภาคใต้) การจัดประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ 2013 (Young Scientist Competition 2013: YSC 2013) จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการทำโครงงาน YSC 2013 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา ช้างทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ ดร.กว้าน สีตะธนี รองผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ ดร.วันสุรีย์ พรหมภัทร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะหัวหน้าหน่วยประสานงานส่วนภูมิภาค (ภาคใต้) ร่วมมอบทุนให้แก่โครงงานของนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนสนับสนุนจำนวน 35 ทุน โครงงานละ 3,000 บาท ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
ดร.วันสุรีย์ พรหมภัทร กล่าวถึงการดำเนินการประกวดโครงงานส่วนภูมิภาค ภาคใต้ ในปีนี้ว่า มีนักเรียนจาก 24 โรงเรียน ใน 14 จังหวัดภาคใต้ สนใจส่งข้อเสนอโครงงานเข้าประกวดรวมทั้งสิ้นกว่า 152 โครงงาน และทางคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาข้อเสนอโครงงานเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา ซึ่งมีโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 35 โครงงาน แบ่งเป็นประเภทบุคคล 9 โครงงาน ประเภททีม 26 โครงงาน โดยแบ่งเป็นสาขาต่างๆ ได้แก่ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 10 โครงงาน สาขาวิทยาศาสตร์พืช 8 โครงงาน สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 7 โครงงาน สาขาเคมี 6 โครงงาน สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ สาขาพลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง และสาขาคณิตศาสตร์ สาขาละ 1 โครงงาน
 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีการดำเนินโครงการดังกล่าวในฐานะหน่วยประสานงานส่วนภูมิภาค (ภาคใต้) อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 15 ปีแล้ว เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนเด็กไทยในระดับมัธยมศึกษาให้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ในระดับประเทศ และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันระดับนานาชาติ ในงานประกวดทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติของ Intel ISEF โดยในปีที่ผ่านมา ผลงานเรื่อง บทบาทของหอยทากสยามในสวนยางพารา จาก โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สามารถคว้ารางวัล Grand Awards อันดับที่ 2 ประเภททีม สาขาสิ่งแวดล้อม จากการเข้าร่วมประกวดในงาน Intel ISEF 2012 ระหว่างวันที่ 12-18 พฤษภาคม 2555 ณ เมืองพิตส์เบิร์ก มลรัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
 
นอกจากการมอบทุนสนับสนุนโครงงานดังกล่าวแล้ว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังได้แนะนำให้เข้าใจถึงการดำเนินการจัดทำโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ประกอบด้วย การบรรยายหัวข้อ "สนุกสุขกับสถิติและการทำโครงงาน" ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิต ชินาจริยวงศ์ หัวข้อ "การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ให้ประสบความสำเร็จให้แก่นักเรียนผู้ทำโครงงาน" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี และรองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ตลอดจนการถ่ายทอดประสบการณ์การทำโครงงาน ของทีมนักเรียนซึ่งผ่านการเข้าร่วมงาน Intel ISEF ในปีที่มาอีกด้วย

ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP