ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนฯ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 8/๒๕๕5 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จำนวน 10 ราย ดังนี้

001 นายศิตภัทร ณ นคร
002 นางสาวศิวนาถ ลักษณะพาหุ
003 นางสาวกิตติพร ไชยศรี
004 นางสาววิลาวัลย์ นิลทน
005 นางสาวนริชญาน์พร สุทธิรักษ์
006 นางสาวจินตนา บุญเพ็ง
007 นางสาววิไลวรรณ ช้างโรง
008 นางสาวกาญจนา หนูเกลี้ยง
009 นางสาวนรีรัตน์ ศรีสุวรรณ
100 นางสาวศิริพร ทองตาล่วง

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 น
ณ ห้องประชุม 15/2 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
หากท่านใดไม่มาเข้ารับการสอบคัดเลือกตามกำหนดการดังกล่าวแล้วจะถือว่าสสะสิทธิ์การสอบ


TOP