ข่าวสมัครงาน

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์รับสมัครผู้ช่วยสอนสาขาวิชาฟิสิกส์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์รับสมัครผู้ช่วยสอนสาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
1. หลักสูตร สาขาวิชาฟิสิกส์
2. จำนวน 1 อัตรา
3. อัตราค่าจ้าง 24,150 บาท/เดือน
4. ระยะเวลาการจ้าง จัดทำสัญญาจ้างและจ้างแบบเต็มเวลา ระยะเวลา 1 ปี
5. คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 
5.1 ปริญญาโททางด้านฟิสิกส์ วท.ม. หรือ กศ.ม. ฟิสิกส์
 
5.2 มีศักยภาพและความสามารถด้านการสอนรวมถึงการผลิตสื่อการสอนให้ทันสมัย
 
5.3 มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ตลอดจนการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ผ่านระบบ Internet
 
5.4 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและสามารถให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแก่นักศึกษาได้
6. ภาระงาน
 
6.1 ทำหน้าที่สอนรายวิชาทางสาขาวิชาฟิสิกส์ รวมถึงการทบทวนการสอน
 
6.2 ควบคุมการสอบ และเก็บคะแนนสอบย่อย
 
6.3 ประเมินผลการเรียนการสอน และวิจัยการเรียนการสอน
 
6.4 ภาระงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
7. กำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 3 ธันวาคม 2555
9. กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
10. ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 14 ธันวาคม 2555
11. เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 24 ธันวาคม 2555
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โทรศัพท์ 075-672005-6

TOP