ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 12/2555 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานสนับสนุนการเรียนการสอน สังกัดหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ราย ดังนี้
002 นายพันธรัตน์ แก้วเกลี้ยง
003 นางสาวชุติมา ชลสาคร
101 นางสาวพนธพร วรพงศ์
 
มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.30 น. โดยใช้ระบบสื่อสารสองทาง ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช และ ห้องประชุม 1 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
 
ผู้สมัครที่ไม่มาสอบตามกำหนดการดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์การสอบ

TOP