ม.วลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ทอมก. ครั้งที่ 3/2555 และการบรรยายเรื่อง "การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ, EdPEx"