ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม.วลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ทอมก. ครั้งที่ 3/2555 และการบรรยายเรื่อง "การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ, EdPEx"

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ทอมก. ครั้งที่ 3/2555 และการบรรยายเรื่อง "การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ, EdPEx" ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุม โมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร และห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การประชุมคณะทำงานฯ ในครั้งนี้ประกอบไปด้วยผู้เข้าร่วมประชุมจากสถาบันการศึกษาในกำกับของรัฐต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น 14 สถาบัน

กำหนดการประชุมและสัมมนาสามารถดูได้ที่ http://masterorg.wu.ac.th/file/qa-20121107-144326-kfm3C.doc

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://qa.wu.ac.th

TOP